RSS RSS print

Univerzitná noc literatúry

Prečítali ste už niekedy sedem kníh za štyri hodiny? Nemožné? 

Naša aktivita reaguje na neprítomnosť viditeľnejšej angažovanosti vzdelávacích inštitúcií, ale aj študentov a študentiek na kultúrnom živote mesta. Inšpirovali sme sa myšlienkou medzinárodného podujatia European Literature Nights s cieľom priblížiť súčasnú literatúru verejnosti inovatívnym spôsobom prostredníctvom série verejných čítaní a sprievodných akcií.

Šírením kultúry a umenia chceme aj v budúcnosti prispieť k zachovávaniu kultúrnych hodnôt, zvyšovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti k umeniu, k tvorbe spisovateľov/umelcov a špecificky k čítaniu. Účasťou širokej verejnosti chceme odstraňovať bariéry a viesť spoločnosť k bezpredsudkovému vzájomnému vnímaniu a porozumeniu. Študentská participácia môže byť tiež ukážkou posilňovania občianskej zodpovednosti, motivácie k iniciatíve a aktivite a odmietania pasívneho príjmu vzdelania, kultúry a služby. Zároveň je príprava Univerzitnej noci literatúry študentmi a študentkami (pod odborným dohľadom vyučujúcich) príležitosťou na získanie praktickej skúsenosti v oblasti projektovania, komunikácie, rozvoja medziľudských vzťahov či aktívnym prepojením teórie zo školy s praxou.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry