RSS RSS print

Štúdium

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy v súčinnosti s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie FF UMB zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. ROKU DENNEJ FORMY ŠTÚDIA

 • študijný odbor slovenský jazyk a literatúra a študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (medziodborové štúdium) – Bc., Mgr.
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra
 • študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov – Bc., Mgr.
  • študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • neučiteľský študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – Mgr.
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra
 • študijný odbor literárna veda – PhD.
  • študijný program literárna veda

Sprievodca štúdiom, charakteristiky študijných programov a odporúčaný študijný plán

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE VYŠŠIE ROKY ŠTÚDIA DENNEJ FORMY ŠTÚDIA 

 • neučiteľský študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – Bc., Mgr.
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra
 • študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – Bc., Mgr.
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom)
  • (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo)
 • študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov – Bc., Mgr.
  • študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – PhD. 
  • študijný program slovenský jazyk a literatúra

Sprievodca štúdiom, charakteristiky študijných programov a odporúčaný študijný plán

Administrovanie študijných programov katedrovými koordinátormi ECTS:  

Mgr. Lujza URBANCOVÁ, PhD.

č. dv. K135, klapka 5135

učiteľstvo AP/SJL – Bc., Mgr.

 

Mgr. Henrich JAKUBÍK, PhD.

č. dv. F335, klapka 7335

slovenský jazyk a literatúra – Bc., Mgr., PhD.
literárna veda –
 PhD.

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry