RSS RSS print

Bakalárske štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7304 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
A ŠTUDIJNÝ ODBOR 7330 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU, ČASŤ SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Koncepcia študijného programu vychádza z chápania slovenského jazyka a literatúry ako predmetu, ktorý sprostredkúva poznanie ľudstva zamerané na dorozumievací kód národa a prostredníctvom neho zaznamenanú národnú literárnu slovesnosť. Povinné predmety jazykovedného a literárnovedného charakteru korešpondujú s vymedzením jadra poznatkov študijného odboru, poskytujú potrebné teoreticko-metodologické vedomosti aj praktické zručnosti a schopnosti pre absolventa (vie samostatne tvoriť a adekvátne interpretovať texty literárnovedného a jazykovedného charakteru vrátane formulovania a riešenia primerane náročného vedeckého jazykovedného a literárnovedného problému, je kompetentný profesionálne vykonávať aktivity/činnosti, ktoré si vyžadujú výbornú znalosť súčasného spisovného slovenského jazyka). Profiláciu jazykovedným alebo literárnovedným smerom zabezpečujú moduly a povinne voliteľné predmety. Zabezpečenie širších interdisciplinárnych vzťahov a súvislostí medzi slovenským jazykom a literatúrou a ďalšími humanitnými disciplínami realizujú vybrané humanitne profilované moduly a predmety. Zámerom samoprofilácie je dotvorenie vzdelania absolventa tak, aby mu zabezpečil plnohodnotné uplatnenie v praxi.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent disponuje základnými teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a slovenskej literatúry. Ovládajúc metodologické koncepty jazykovedných a literárnovedných škôl dokáže analyticko-synteticky, komparačne a generalizujúco vytvárať originálny vedecký text na základe tvorivej práce s odbornou literatúrou a premyslenej práce s výskumným materiálom, ktorý získa na základe funkčného kombinovania viacerých vedeckovýskumných metód a postupov. Absolvent ŠP sa môže uplatniť ako pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie a translatológie, korektor a apretátor textov, editor, reklamný textár, jazykový redaktor, hovorca, komentátor, pracovník v médiách, sprievodca, prípadne ako špecialista internej komunikácie v rôznych organizáciách a firmách (kultúra, verejná správa, podniková sféra, diplomacia). S osvojenými základmi prekladu, konzekutívneho a čiastočne i simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách interlingválnej komunikácie (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb).

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7656 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (V KOMBINÁCII)

Študijný program je súčasťou učiteľského štúdia akademických a umeleckých predmetov, v ktorom sa pripravujú odborne a metodicky kvalifikovaní učitelia slovenského jazyka a literatúry kompetentní vyučovať tento predmet na základných a stredných školách.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent získa systémové poznatky zo zvukovej, lexikálnej, morfologickej a syntaktickej roviny jazykového systému a štylistiky, oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, ktoré mu umožňujú chápať a využívať jazyk v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte. Získa vedomosti z literárnej teórie, slovenskej literárnej histórie a kritiky v kontexte základných vývinových tendencií svetovej literatúry, dokáže vnímať a rozumieť literatúre ako špecifickému znakovému médiu a jej funkciám v rôznych oblastiach života. Absolvent disponuje zručnosťami analýzy, interpretácie a tvorivého využívania literárne a jazykovedne zameraných textov a funkčným koncipovaním textu na základe adekvátneho výberu a selektovania slohových postupov, útvarov a kompozičných stratégií. Absolvent bakalárskeho štúdia si rozsahom a kvalitou svojich poznatkov a zručností vytvára predpoklady na štúdium 2. stupňa, v ktorom nadobudne plnohodnotnú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy a na strednej škole.

Sprievodca štúdiom, charakteristiky študijných programov a odporúčaný študijný plán

 

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

Charakteristika študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu.
V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.
Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady pre plynulý prechod do 2. stupňa štúdia, v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách.

 Tézy na štátne skúšky

NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent 1. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná v primeranom rozsahu teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných, dejinných a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava základné znalosti o historickom vývine slovenského jazyka, o vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom, o dominujúcich synchrónnych podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii, o osobitostiach ústnych, písomných (tlačených) a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. Je schopný primerane využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. V literárnovednej zložke získava hlavné odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických a literárnohistorických oblastí, kulturologických a umenovedných disciplín a zo sféry interpretácie a tvorby textov s estetickým podložím.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru v jazykovednej zložke ovláda základné teoretické stránky slovenčiny s oporou o terminológiu opisnej a explanačnej lingvistiky. Kognitívna dimenzia ukotvená vo vertikálne a horizontálne štruktúrovanom národnom jazyku s vyústením do komunikačného priestoru. Neodmysliteľnou zložkou teoretickej bázy absolventa sú aj hlavné metodologické osobitosti slovenčiny ako jedného z oficiálnych jazykov Európskej únie. V literárnovednej zložke absolvent nadobúda teoreticko-historické a metodologické poznatky z oblasti literárnej vedy, interpretácie umeleckéhotextu, prirodzene, s predpokladom na praktickú aplikáciu v priestore umeleckej literatúry (vlastnej tvorby).

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru, ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti, okrem osvojenia a zvládnutia spektra disciplín má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. To znamená, že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk, získa základné zručnosti, príp. prehĺbi si poznatky zo sféry tzv. nových technológií, legislatívy a práva.

Uplatnenie absolventa

Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru slovenský jazyk a literatúra kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený, literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník, zamestnanec kultúrnej sféry, pracovník v turizme, prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok, v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. Nadobudnuté poznatky, vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Absolventi študijného odboru slovenský jazyk a literatúra za hranicami Slovenska - najmä v krajanských enklávach - sa uplatnia predovšetkým ako prekladatelia, komunikační experti a asistenti a kultúrno-osvetoví pracovníci.

 Tézy na štátne skúšky

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM
2.1.27 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
A 2.1.35 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii študijných odborov 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo
 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent disponuje základnými teoretickými poznatkami z oblasti jazykovedy, literatúry a kultúry. Cieľavedome a účelne vie koncipovať literárne a jazykovedne orientované texty, adekvátne voliť a selektovať slohové postupy, útvary a kompozičné stratégie, dokáže interpretovať texty a urobiť ich komplexnú analýzu. Absolvent bakalárskeho štúdia ovláda slovenský jazyk na požadovanej úrovni pri sprostredkovaní komunikácie v písomnej i hovorenej forme.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu má:

 • poznatky interdisciplinárneho charakteru: základy translatológie, základy filozofie, poznatky z dejín kultúry, ovláda problematiku psycholingvistiky a sociolingvistiky;
 • poznatky jazykovedného charakteru: základy jazykovedy, fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, vývin jazykov; 
 • poznatky z oblastí potrebných pri tvorení jazykových komunikátov v bežnej praxi ( analýza písaných a hovorených komunikátov, základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, profesijná slovenčina);
 • dokonale ovláda pravopis a dokáže urobiť adekvátne jazykové korektúry textov;
 • poznatky literárneho charakteru: dejiny a teória literárnej vedy, znalosti a schopnosti chápať literatúru, literárny proces, interpretácia a hodnotenie literárnych diel so súčasnými estetickými, filozofickými, historickými a spoločenskými javmi.

 Praktické schopnosti a zručnosti

 Absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra:

 • vie samostatne tvoriť a adekvátne interpretovať texty literárnovedného a jazykovedného charakteru, ovláda konfrontačnú a kontrastívnu lingvistiku;
 • nadobúda zručnosť pri práci s textom(korektorské zásahy, redakčné úpravy a pod.);
 • ovláda komunikačnú stratégiu a základy intra- i interlingválnej komunikácie;
 • v kombinácii s cudzím jazykom získa základy z teoretickej i praktickej roviny prekladu a tlmočenia;
 • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá, ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky, odborné príručky).

Uplatnenie absolventa

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovládajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na takej úrovni, že sú schopní bezchybne tvoriť a analyzovať stredne náročné odborné a umelecké texty a vhodne selektovať jazykové prostriedky vzhľadom na konkrétnu funkciu textu. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych spoločenských sférach - v administratíve, v priemysle, v hospodárstve, v interkultúrnom a diplomatickom styku, a to predovšetkým v oblasti spolupráce SR s krajinami EÚ, a sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie:

 • korektor textov,
 • jazykový redaktor,
 • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,
 • redaktor, resp. publicistický pracovník v rozhlase, v televízii a v novinách,
 • apretátor textov, ktorý je schopný odborne posúdiť obsahovú, kompozičnú i logickú zložku svojho i cudzieho textu,
 • prekladateľ a tlmočník-sprievodca,
 • prekladateľ odborných textov,
 • translatológ.

Dopyt zo strany EÚ po lingvisticky vzdelaných odborníkoch sa momentálne prejavuje aj v ponuke pracovných miest euroúradníkov - prekladateľov a tlmočníkov. Rastúci dopyt po kvalifikovaných tlmočníkoch a prekladateľoch je priamoúmerný rastúcemu dopytu po euroúradníkoch zo strany rýchlo sa vyvíjajúcich európskych inštitúcií.

 Tézy na štátne skúšky  

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry