RSS RSS print

Charakteristika

ŠTUDIJNÝ PROGRAM
LITERÁRNA VEDA
 3. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (PhD.)

 Charakteristika študijného programu literárna veda v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda

Teoretické vedomosti


  

Praktické schopnosti

 

Doplňujúce vedomosti a schopnosti

Absolvent študijného odboru ovláda zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere, je schopný lokalizovať, sledovať a utvárať interdisciplinárne súvislosti, koncipovať, formulovať a uplatňovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckovýskumnej práce, zverejňovania jej výsledkov a tvorivej aplikácie v praxi.

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou na prijatie v zmysle § 56 ods.3 zákona 131/2002 Z. z je absolvovanie študijného programu 2. stupňa alebo študijného stupňa podľa § 53 ods.3. Ďalšie podmienky sú v zmysle § 57 ods.1 pre jednotlivé študijné programy stanovené takto:

 • Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.
 • Znalosť cudzieho jazyka: vyžaduje sa znalosť jedného cudzieho (svetového) jazyka.

Povinné prílohy k prihláške:

 • životopis vo formáte Europass,
 • motivačný list,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu maximálne 10 strán a v nasledujúcej štruktúre:
  • odôvodnenie vybranej témy,
  • stav doterajšieho spracovania problematiky,
  • ciele dizertačnej prace,
  • teoreticko-metodologické východiská spracovania témy,
  • predpokladaný prínos,
  • literatúra a pramene podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu),
 • súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a/alebo prehľad výsledkov inej odbornej/umeleckej činnosti uchádzača (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri celkovom hodnotení),
 • doklad o ovládaní cudzieho jazyka, pokiaľ uchádzač takým disponuje,
 • vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia),
 • doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.

Priebeh prijímacieho pohovoru:

 • prezentácia projektu dizertačnej prace a rozprava k prezentácii,
 • širšia odborná rozprava zameraná na filozofický kontext literárnej vedy a na teoreticko-metodologické poznatky z oblasti literárnej vedy, posúdenie odborných predpokladov pre vedecko-výskumnú prácu,
 • prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov v zvolenej oblasti študijného odboru,
 • overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku (čítanie a preklad odborného textu, odborný dialóg) – platí pre uchádzačov bez dokladu o ovládaní cudzieho jazyka.
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry