RSS RSS print

Všeobecné informácie a oznamy

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatíve doktorandského štúdia nájdete na stránke

referátu pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB

Akreditované študijné programy 3. stupňa garantované Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy a Katedrou slovenského jazyka a komunikácie:  

Študijný odbor

Študijný program

Garant a spolugaranti

1.1.10. odborová didaktika

didaktika slovenského jazyka a literatúry

Dr. h. c. prof. PaedDr. P. Odaloš, CSc.

doc. PaedDr. Ľ. Kováčik, PhD.

doc. PaedDr. J. Tatár, PhD

2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

slovenský jazyk a literatúra

prof. PhDr. K. Krnová, CSc.

doc. I. Jančovič, CSc.

doc. Mgr. J. Krško, PhD.

2.1.33. všeobecná jazykoveda

všeobecná jazykoveda

prof. PaedDr. V. Patráš, CSc. 

prof. Dr. phil. W. M. Schulze

doc. PhDr. J. Klincková, CSc. 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry