RSS RSS print

Magisterské štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7304 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Lingvisticky a literárnovedne výrazne profilovaný študijný program prepája svoju podstatu so všeobecnými a príbuznými (hraničnými) vedami a oblasťami. Zameriava sa na získanie kvalifikovaných poznatkov, založených na štúdiu súčasného stavu jazykovedy a literárnej vedy a na schopnosť tvorivého, konštruktívneho uplatnenia pri výkone povolania. Vedecky, metodologicko-metodicky a prakticky prepája vedecké skúmanie a študijné poznávanie, domáce a zároveň medzinárodné vzťahy a súvislosti. Zreteľne reaguje na vedeckovýskumnú zameranosť tvorivých zamestnancov katedry a poslanie pracoviska (jazyk a svetová a národná literatúra; sociolingvistika, translatológia, porovnávacia jazykoveda, jazyková a mediálna komunikácia, literárnovedný výskum literatúry a historicko-poetologické reflektovanie literatúry). Absolventi s najlepšími študijnými výsledkami a tvorivými predpokladmi majú možnosť pokračovať v nadväzujúcom 3. stupni vysokoškolského štúdia.
Ak bakalársky študijný program obsiahol odborný základ (teóriu jazyka a literatúry, deskriptívnu lingvistiku a dejiny literatúr), v magisterskom stupni sa predovšetkým povinné predmety kreovali so zameraním na problematiku explanačnej lingvistiky, interpretácie umeleckého textu a metodológie literárnej vedy. Podmienku individuálnej profilácie štúdia garantuje široká a odborne mnohotvárna ponuka profilových modulov povinne voliteľných predmetov zameraná na obsahové a teoretické prehĺbenie znalostí jadra, ale aj na špecifickejšie problémy odboru a tiež na praktické uplatnenie poznatkov a rozšírenie zručností; študent si môže vybrať aj z modulov interdisciplinárneho charakteru. Prehĺbenie vedomostí a zručností dotvára blok základných kompetencií, z ktorých si študent v intenciách svojej profilácie vyberie minimálne dva predmety.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent disponuje základnými teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a slovenskej literatúry. Na základe ovládania metodologických konceptov jazykovedných a literárnovedných škôl dokáže analyticko-synteticky, komparačne a generalizujúco vytvárať originálny vedecký text na základe tvorivej práce s odbornou literatúrou a premyslenej práce s výskumným materiálom, ktorý získa na základe funkčného kombinovania viacerých vedeckovýskumných metód a postupov. Získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti vytvárajú dobré predpoklady pre uplatnenie absolventa vo všetkých sférach spoločnosti, najmä v štátnej správe, priemysle, hospodárstve interkultúrnom a diplomatickom styku, a to predovšetkým v oblasti spolupráce SR s krajinami EÚ. Absolvent môže pôsobiť ako pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie, redaktor, resp. publicistický pracovník v rozhlase, v televízii a v tlačených médiách, kultúrny pracovník, PR manažér, korektor textov, editor, reklamný textár, jazykový redaktor, apretátor textov, posudzovanie jazykovej úrovne pred zadaním publikácie/ textu do tlače, pracovník vo vydavateľstvách, tlačový hovorca pre rôzne organizácie a firmy, špecialista internej komunikácie, výskumný a vedecký pracovník v oblasti lingvistiky, literatúry; po absolvovaní pedagogického minima môže pracovať aj ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry.

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7304 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
A ŠTUDIJNÝ ODBOR 7330 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU, ČASŤ SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Ak bakalársky študijný program obsiahol odborný základ (teóriu jazyka a literatúry, deskriptívnu lingvistiku a dejiny literatúr), v magisterskom stupni sa predmety kreovali so zameraním na problematiku explanačnej lingvistiky, interpretácie umeleckého textu a metodológie literárnej vedy. Takto sú koncipované povinné predmety trendy v lingvistických výskumoch I, mediálna a politická komunikácia, slovenská literatúra v literárnovedných konceptoch I a II. Podmienku individuálnej profilácie štúdia garantuje široká a odborne mnohotvárna ponuka profilových modulov povinne voliteľných predmetov zameraná na obsahové a teoretické prehĺbenie znalostí jadra (poetologické modely slovenskej literatúry 20. storočia, literárna kritika), ale aj na špecifickejšie problémy odboru (základy naratológie, súčasná slovenská literatúra, česká literatúra, populárna literatúra, komunikácia s médiami a text, jazyk v mestských a rodových súvislostiach, onomastika) a tiež na praktické uplatnenie poznatkov a rozšírenie zručností (gramatika a štylistika v škole, literatúra v škole, interpretácia umeleckého textu); študent si môže vybrať aj z modulov interdisciplinárneho charakteru (napr. filozofia vedy, historická pamäť a identita a pod.) Prehĺbenie vedomostí a zručností dotvára blok základných kompetencií, z ktorých si študent v intenciách svojej profilácie vyberie minimálne dva predmety.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent ovláda špecifické oblasti translatológie so zameraním sa na umelecký, odborný a audiovizuálny preklad, má osvojené základy kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky, literárnej vedy, ako aj metodiku a prax tlmočenia, ovláda primerané teoretické i praktické poznatky z pragmatických aspektov prekladu a tlmočenia, pozná históriu, reálie a kultúru, má vedomosti interdisciplinárneho charakteru z metodológie lingvistiky a výskumu literárneho procesu, ktoré rozširuje prostredníctvom poznania moderných smerov v oblasti lingvistiky (systémovej lingvistiky, sociolingvistiky, teórie komunikácie, pragmalingvistiky), ako aj literárnej komparatistiky, komunikačnej estetiky a interpretácie umeleckého textu. Aplikuje poznatky z translatológie pri realizácii konkrétneho prekladateľského či tlmočníckeho zadania, prekladá umelecké i odborné texty z rôznych oblastí odbornej komunikácie a tlmočí

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7656 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (V KOMBINÁCII)

Študijný program je súčasťou učiteľského štúdia akademických predmetov, v ktorom sa pripravujú odborne a metodicky kvalifikovaní učitelia slovenského jazyka a literatúry kompetentní vyučovať tento predmet na základných a stredných školách.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu slovenský jazyk a literatúra na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania na všetkých typoch stredných škôl. Disponuje vedomosťami z jazykovedných disciplín, ktoré mu umožňujú chápať a využívať jazyk v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte. Získa dostatočné didaktické zručnosti na efektívny a fundovaný transfer teoretických poznatkov jazykovedných disciplín na projektovanie a praktickú realizáciu vyučovacej jednotky jazyka a slohu v učiteľskej praxi. Pozná základný obsah literárnovedných disciplín, disponuje vedomosťami zo slovenskej a svetovej literatúry so zreteľom na literatúru pre deti a mládež, ktoré mu umožňujú vnímať a rozumieť literatúre ako špecifickému znakovému médiu a jej funkciám v rôznych oblastiach života. Zároveň získa dostatočné didaktické zručnosti na kvalitnú literárnovednú a didaktickú interpretáciu rôznych typov textov.

Sprievodca štúdiom, charakteristiky študijných programov a odporúčaný študijný plán

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
2. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Mgr.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov 

Absolvent 2. stupňa študijného programu je kvalifikovaný vyučovať slovenský jazyk a literatúru na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. V jazykovej zložke získa systémové poznatky predovšetkým zo štylistickej roviny slovenčiny, ovláda vývinové tendencie jazyka a vnútorné jazykové zákonitosti, pozná dejiny spisovnej slovenčiny, ovláda charakteristiku jej jednotlivých období. V literárnej zložke dominuje literatúra 20. storočia. Absolvent disponuje schopnosťou samostatnej interpretácie literárneho diela, ako aj schopnosťou podnecovať žiakov k recepcii literatúry a k diskusii o nej.

V rámci didaktických disciplín absolvent získa zručnosti, garantujúce efektívny transfer teoretických poznatkov do učiteľskej praxe.

 Tézy na štátne skúšky

NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
2. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Mgr.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent 2. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných, historických a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka, o vzťahu slovenčiny k iným (najmä, ale nielen slovanským) jazykom, o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii, o osobitostiach ústnych, písomných (tlačených) a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z teórie literatúry a z dejín slovenskej literatúry od raného stredoveku po súčasnosť, doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou, ako aj o poznatky z literárnej kritiky, umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie literárnoumeleckého textu. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. Akceptujúc súčasný stav vo vede a výskume, požiadavky praxe a možnosti, študijný odbor popri ťažisku - lingvistických a literárnovedných disciplínach - integruje výsledky viacerých všeobecných a príbuzných (hraničných) vied a oblastí, napr. filozofie, sociológie, psychológie, kulturológie, histórie, geografie, etnológie, ale aj informačno-komunikačných technológií, tzv. nových médií, manažérskych disciplín a i. Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra je v tomto zábere schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere prinajmenšom s európskymi spoločenskými, kultúrnymi, historickými a vedeckovzdelávacími podmienkami a tradíciami. Inak povedané - v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra sa účelne, tvorivo a vysoko odborne spája vedecké skúmanie a študijné poznávanie, ale aj aktívne vytváranie jedinečného a zároveň všeobecného, národných a zároveň medzinárodných súvislostí.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru v jazykovednej zložke terminológiu opisnej a explanačnej lingvistiky. Kognitívna dimenzia je ukotvená vo vertikálne (synchrónne) a horizontálne (diachrónne) štruktúrovanom národnom jazyku s vyústením do komunikačného priestoru. Neodmysliteľnou zložkou teoretickej bázy absolventa sú aj hlavné metodologické osobitosti slovenčiny ako jedného z oficiálnych jazykov Európskej únie. V literárnovednej zložke absolvent nadobúda komplexné teoreticko-historické a metodologické poznatky z oblasti literárnej vedy a interpretácie umeleckého textu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru, ktorý nadobudne kvalifikáciu s vysokou mierou univerzálnosti, okrem osvojenia a zvládnutia spektra disciplín má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. To znamená, že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk, získa základné zručnosti, príp. si prehĺbi poznatky zo sféry tzv. nových technológií, legislatívy a práva a manažmentu kultúry.

Uplatnenie absolveta

Ukočenie štúdia umožňuje profesionálne a úspešne pôsobiť v širokej spoločensko-kultúrnej sfére ako flexibilný, jazykovo-komunikačne kompetentný, literárnovedne fundovaný a esteticky cítiaci špecialista. Absolvent sa uplatní najmä ako znalec v oblasti výučby, kultivácie a výskumu slovenského jazyka a literatúry, slovenčiny ako cudzieho jazyka, zamestnanec kultúrnej sféry, odborník v oblasti cestovného ruchu, expert na prezentovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených) kultúrnych artefaktov, v umeleckej produkcii a jej riadení a pod. Získané schopnosti ho predurčujú na kvalifikované fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a na ich efektívne využívanie. Nadobudnuté poznatky, vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru, všeobecnú jazykovedu a príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Absolventi študijného odboru slovenský jazyk a literatúra za hranicami Slovenska - najmä v krajanských enklávach - sa uplatnia predovšetkým ako kultúrno-osvetoví pracovníci, prekladatelia, komunikační experti a profesionáli v oblasti verejnej a masovej komunikácie.

 Tézy na štátne skúšky 

MEDZIODBOROVÉ NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
2. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Mgr.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii študijných odborov 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda teoriu slovenského jazyka a literatúry na podklade terminologickej sústavy deskriptívnej a explanačnej lingvistiky. Rozsah jeho znalostí obopína dejiny predspisovnej a spisovném slovenčiny, dialektológiu, súčasný spisovný jazyk. Je spôsobilý aplikovať jazykovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére vedy, umenia a kultúry. Na dosiahnutie týchto cieľov je schopný využívať dostatočne bohatú slovnú zásobu i štylizovať, a to tak, ako to vyžadujú dané okolnosti a komunikačné prostredie. Pozná zákon o štátnom jazyku, a preto je dostatočne pripravený posudzovať problémy vo vývine súčasného jazyka na Slovensku a pracovať s touto problematikou. Absolvent súčasne dokáže využívať a adekvátne aplikovať i teoretické poznatky zo psycholingvistiky a sociolingvistiky, čo mu umožňuje komunikačne primerane sa orientovať v rôznych prostrediach, pozná diferencie medzi danými jazykovými, spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich reflektovať vo svojej jazykovej praxi, pričom je schopný adekvátne komunikovať i v oblasti všetkých jazykových štýlov. Obsah literárnej časti programu je zameraný na získanie odborných vedomostí z teórie literatúry, z dejín slovenskej literatúry, zo svetovej literatúry, literárnej histórie a kritiky. Forma fakultatívnych predmetov mu umožňuje rozšíriť si odborný rozhľad zo všeobecnej lingvistiky, teórie umeleckého prekladu, svetovej literatúry a pod. Absolvent tohto štúdia bude schopný plne sa implementovať do praxe nielen vo sfére vedeckovýskumnej, ale i v mediálnej, kde prostredníctvom získaných vedomostí a zručností z domáceho jazyka bude schopný vykonávať prácu redaktora, novinára, prácu jazykového poradcu a korektora.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu má:

 • poznatky lingvistického charakteru: gramatika slovenského jazyka; štylistika, a to na požadovanej teoretickej úrovni, ale so schopnosťou aplikácie týchto poznatkov v praxi;
 • požadované odborné poznatky z oblasti všeobecnej lingvistiky a dejín lingvistiky;
 • dostatočný odborný prehľad v dejinách slovenskej i svetovej literatúry, má rozhľad v kultúre a dejinách slovenského národa, pričom je schopný porovnávať slovenskú kultúru so svetovou, navrhovať možnosti rozvoja slovenskej kultúry (z hľadiska jej diverzity), literatúry a lingvistiky;
 • odborné poznatky z konfrontačnej lingvistiky;
 • vie rozlišovať a analyzovať jednotlivé disciplíny literárnej vedy, chápe ich vo vzájomnej súvislosti (teória literatúry, dejiny literatúry a literárna kritika);
 • má odborné poznatky interdisciplinárneho charakteru z oblasti sociolingvistiky, psycholingvistiky, moderných, rozvíjajúcich sa smerov a prúdov z oblasti lingvistiky, kulturológie a literatúry;
 • vie samostatne hľadať, nachádzať a riešiť vedecké odborné problémy z lingvistiky, literatúry, kulturológie;
 • má dostatočné odborné poznatky z translatológie, do takej miery, že je schopný samostatne a na odbornej úrovni prekladať a tlmočiť vybraný komunikát ku spokojnosti svojho klienta.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra:

 • je schopný nachádzať paralely slovenskej kultúry, society a jazyka a ich špecifickosť;
 • vie samostatne tvoriť a primerane interpretovať texty literárnovedného a jazykovedného charakteru, nadobudol zručnosť pri práci s textom (korektorské zásahy, redakčné úpravy a pod.);
 • ovláda komunikačnú stratégiu a základy intra- a interlingválnej komunikácie;
 • dokáže vykonávať adekvátne jazykové korektúry textov;
 • je schopný produkovať texty v rôznych štýloch a žánroch a vie ich aj adekvátne odborne posúdiť;
 • má poznatky literárneho charakteru so zameraním na obdobie 20. a 21. storočia, ktoré dokáže aplikovať v analýzach umeleckých textov;
 • jeho odborné poznatky z lingvistiky a literatúry stačia na vyučovanie iných ľudí;
 • dokáže adekvátne prekladať a tlmočiť z a do slovenského jazyka, pričom je schopný dostatočne posúdiť prekladaný a tlmočený druh textu vo všetkých štýloch a žánroch.

Uplatnenie absolveta

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovládajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na takej úrovni, že sú schopní bezchybne tvoriť a analyzovať stredne náročné odborné a umelecké texty a vhodne selektovať jazykové prostriedky vzhľadom na konkrétnu funkciu textu. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych spoločenských sférach - v administratíve, v priemysle, v hospodárstve, v interkultúrnom a diplomatickom styku, a to predovšetkým v oblasti spolupráce SR s krajinami EÚ, sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie:

 • vedecký pracovník v oblasti lingvistiky, literatúry, translatológie,
 • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,
 • redaktor, resp. publicistický pracovník v rozhlase, v televízii a v tlačených médiách,
 • kultúrny pracovník,
 • korektor textov,
 • jazykový redaktor a apretátor textov,
 • pracovník vo vydavateľstvách,
 • tlačový hovorca pre rôzne organizácie a firmy,
 • po absolvovaní pedagogického minima učiteľ slovenského jazyka a literatúry.

  Tézy na štátne skúšky

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry