RSS RSS print

Informácie o uplynulých ročníkoch

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA
KATEDRY SLOVENSKEJ LITERATÚRY A LITERÁRNEJ VEDY

Sviatok študentskej vedy

 INFORMÁCIE O UPLYNULÝCH ROČNÍKOCH

5. apríla 2016 sa na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy uskutočnil ďalší ročník Študentskej vedeckej aktivity 2016. Zúčastnili sa ho dve študentky z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľských i neučiteľských odborov. Stretnutie otvorila úvodným slovom predsedníčka komisie Mgr. Martina Kubealaková, PhD. Fakultná a katedrová koordinátorka ŠVA PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., oboznámila vystupujúce i prítomné publikum s priebehom podujatia. Každá z účastníčok mala na prezentáciu svojej práce 15 minút. Nasledovalo čítanie posudku oponentmi prác a diskusný blok. O výslednom poradí rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD. – predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. – člen:

  1. miesto: Marta ŠEVCOVÁ (1. roč. Mgr. UAP) Karol Jetting – od kultu k mýtu
  2. miesto: Mária BLAŠKOVÁ (2. roč., Bc. PT) Defraudant génia? (Nad autorstvom Shakespearových diel)

Na záver podujatia zhodnotila komisia jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ aktivity, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSLLV a dary FF UMB). Všetkým zúčastneným ďakujeme a srdečne blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník a veríme v záujem o sviatok študentskej vedy.

 Fotogaléria
 Program ŠVA 2016


Dňa 25. marca 2015 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenskej literatúry a literárnej vedy pri KSLLV v rámci Študentskej vedeckej aktivity 2015. Zúčastnili sa jej tri študentky z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili Mgr. Martina Kubealaková, PhD., a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia a oboznámili ich s jeho priebehom. Študentky prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 20. min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a po všetkých príspevkoch 30-minútový diskusný blok. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD. – predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. – člen, takto:

1. miesto: Miroslava HURTOVÁ (2. roč. Bc. UAP) Ozveny Hegelovho ducha v Sládkovičovej Maríne
2. miesto: Jana JANIČINOVÁ (1. roč. Bc. UAP) Evanjelium podľa Hugolína
3. miesto: Erika VÝBERČIOVÁ (1. roč. Mgr. UAP) Vojtech Mihálik – „skvosty medzi smeťami“
Cenu publika získala Jana JANIČINOVÁ (1. roč. Bc. UAP).

Na záver podujatia zhodnotila komisia jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ aktivity, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSLLV a dary FF UMB).
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

 Fotogaléria
 Program ŠVA 2015


Dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnilo rokovanie troch nástupníckych katedier pôvodnej Katedry slovenského jazyka a literatúry v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnil sa jej jeden študent a sedem študentiek z rôznych stupňov a rokov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny, ktorí svojimi príspevkami vytvorili tematické bloky  prekladateľský, prekladateľsko-lingvistický a literárny. Po slávnostnom otvorení prebiehalo rokovanie podľa zverejneného programu a v štandardnej postupnosti prezentácií príspevkov, prečítaní posudkov a diskusie. V poslednom bloku sa súčasťou prezentácie stali aj dve krátke "rozhlasové inscenácie" v podaní študentov a študentiek druhého roka štúdia Bc. stupňa. 
Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.  predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.  fakultná/katedrová koordinátorka ŠVA a členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. -– člen, Mgr. Igor Lalík  člen ad hoc, nasledovne:

1. miesto: Ľubomír GÁBOR (UAP, 2. rok štúdia Mgr.) 
2. miesto: Andrea TOKÁROVÁ (PT, 1. rok štúdia Bc.)
3. miesto: Lenka GLODEKOVÁ (PT, 1. rok štúdia Mgr.)

Cenu publika získala Margita VOJTKUĽÁKOVÁ (UAP, 2. rok štúdia Bc.).

Na záver podujatia zhodnotila predsedníčka komisie jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ podujatia, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSLLV a dary FF).
Naši ocenení so svojimi príspevkami vycestovali aj za "hranice" alma mater. Andrea Tokárová sa zúčastnila 7. ročníka študentskej literárnovednej konferencie organizovanej KSJL v Ružomberku, v konkurencii svojím príspevkom zaujala a bola v trojici ocenených. Margita Vojtkuľáková a Ľubomír Gábor sa zúčastnili študentskej literárnovednej konferencie, organizovanej Ústavom pre českú literatúru Akadémie vied ČR v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. V konkurencii 19 účastníkov a účastníčok rôznych stupňov štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský) z väčšiny slovenských a najmä českých univerzít svojím príspevkom obaja zaujali, vzbudili diskusiu a pozitívne ohlasy. Kvalita príspevku Ľubomíra Gábora bola ocenená Čestným uznaním. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Veríme, že aj úspechy mimo domácu pôdu sú dôkazom opodstatnenosti ŠVA a zároveň motiváciou a výzvou pre každého študenta a študentku zapojiť sa do ďalšieho ročníka, na ktorý sa už teraz všetci tešíme.

Fotogaléria
 
Program ŠVA 2014


Dňa 26. marca 2013 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnili sa jej dvaja študenti a osem študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia a oboznámili ich s jeho programom. Študentky a študenti prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 15 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení:  Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - fakultná/katedrová koordinátorka ŠVA a členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - člen, Mgr. Lucia Luptáková - členka ad hoc, nasledovne:

1. miesto: Alena ZÁBORSKÁ (SJL+PT, 3. ročník Bc.)
2. miesto: Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 1. ročník Mgr.)
3. miesto: Marika ARVENSISOVÁ (SJL, 2. ročník Mgr.)

Cenu publika získala Marika ARVENSISOVÁ (SJL, 2. ročník Mgr.).

Na záver podujatia zhodnotila predsedníčka komisie jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ podujatia, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSJL a dary FHV).

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria
Program ŠVA 2013


Dňa 18. apríla 2012 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnili sa jej dvaja študenti a osem študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia  a oboznámili ich s jeho programom. Študentky a študenti prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 15 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení:  Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - člen, PhDr. Andrea Goótšová - členka ad hoc, nasledovne:

1. miesto: Hana FODOROVÁ (SJ - VU, 1. ročník Mgr.)
2. miesto: Ľubomír GÁBOR (SJ - HI, 3. ročník Bc.)
3. miesto: Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 1. ročník Mgr.), Lucia HAVRILOVÁ (SJL+PT, 2. ročník Bc.)

Na záver podujatia zhodnotila predsedníčka komisie jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ podujatia, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSJL a dary FHV).

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria
Program ŠVA 2012


Dňa 14. apríla 2011 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie. Zúčastnili sa jej dvaja študenti a päť študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili Mgr. Henrich Jakubík, PhD. a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia  a oboznámili ich s jeho programom. Študentky prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 15 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - členka, nasledovne:

1. miesto: Katarína KUĽHOVÁ (SJ - HI, 2. ročník Mgr.)
2. miesto: Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 3. ročník Bc.)
3. miesto: Denisa BEDNÁROVÁ (SJ - PG, 2. ročník Mgr.)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, vyzdvihol záujem o takýto typ podujatia, odovzdal diplomy a vecné ceny (dary KSJL).
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.
 
Dňa 22. apríla 2010 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie. Zúčastnilo sa jej „sedem statočných" študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny.
Stretnutie otvorili Mgr. Henrich Jakubík, PhD. a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníčky podujatia a „milé malé publikum" (Rašová, 2010) a oboznámili ich s jeho programom. Študentky prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 20 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - členka, nasledovne:
 

1. miesto: Lucia LUPTÁKOVÁ (2. ročník Mgr.)
2. miesto: Veronika IVANKOVÁ (1. ročník Mgr.)
3. miesto: Dominika RAŠOVÁ (2. ročník Mgr.)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, vyzdvihol záujem študentiek o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú a zároveň veľmi vyrovnanú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

 
Dňa 22. 04. 2009 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa jej sedem "statočných", ktorí študujú na Fakulte humanitných vied UMB. Stretnutie otvorili Mgr. Henrich Jakubík, PhD. a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia a oboznámili ich s jeho programom. Študenti prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 20 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta práce a v dvoch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Martina Kubealaková - členka, Mgr. Anna Gálisová - členka nasledovne:

1. miesto: Eva ŠIMONIDESOVÁ (3. ročník Bc.)
2. miesto: Andrea GOLIANOVÁ (1. ročník Mgr.)
3. miesto: Lucia ŠKULTÉTYOVÁ (1. ročník Bc.)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, pozitívne zhodnotil záujem študentov a študentiek o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria 
Program ŠVUA 2009


Dňa 17. 04. 2008 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa sedem študentiek, ktoré študujú na Fakulte humanitných vied UMB. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík - predseda, Lujza Urbancová, Ph.D. - členka, PaedDr. Zuzana Bariaková - členka, Mgr. Martina Kubealaková - členka nasledovne:

1. miesto: Eva URBANOVÁ (3. ročník)
2. miesto: Lucia LUPTAKOVÁ (3. ročník)
3. miesto: Lucia MALATINCOVÁ (5. ročník)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, pozitívne zhodnotil záujem študentov a študentiek o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria


Dňa 20. 04. 2007 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa desať študentov, ktorí študujú na Fakulte humanitných vied UMB. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková - členka, Mgr. Martina Kubealaková - členka nasledovne:

1. miesto: Miroslava Knapíková (3. ročník)
2. miesto: Martina Hamadová (2. ročník)
3. miesto: Lenka Lehoczká (4. ročník)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, pozitívne zhodnotil stúpajúci záujem študentov o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.


Dňa 20. 04. 2005 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa sedem študentov, ktorí študujú na Fakulte humanitných vied UMB.

Výsledné poradie ocenených je nasledovné:

1. miesto: Milan Ligoš (5. ročník)
2. miesto: Lenka Grešková (4. ročník), Kristína Kandriková (5. ročník)
3. miesto: Martina Pavláková (1. ročník)

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Tešíme sa na ďalší ročník.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry