RSS RSS print

Veda a výskum

Výsledkom činnosti pracovníkov katedry v ostatných desaťročiach je prehlbovanie interpretačného porozumenia textov slovenských autorov v spojení s teoretickým reflektovaním ich poetiky (Š. Krčméry, P. Karvaš, A. Bednár, L. Ťažký, D. Tatarka, D. Mitana, L. Ballek, P. Hrúz, S. Rakús...), syntetizujúci výskum významových a poetologických dominánt vybraných literárnych období („básnická medzigenerácia" – od realizmu k moderne, obraznosť v poézii slovenského romantizmu), prieskum „okrajových" literárnych fenoménov (knižky ľudového čítania v starších obdobiach slovenskej literatúry) či tematicko-poetologicky orientovaný výskum umeleckých textov (sakrálne v slovenskej literatúre, láska a erotické motívy v slovenskej poézii 19. a 20. storočia, téma outsiderstva, téma samoty v literatúre, literárna tematizácia židovstva). Ďalšími oblasťami sú komparatívne výskumy zahŕňajúce inonárodné texty (trojfunkčná indoeurópska ideológia v stredovekej slovesnej kultúre stredoeurópskych národov) a interdisciplinárne teoretické práce (narácia vo fikčnom a faktuálnom texte).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry