RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

The reflection of the child character and of the childhood in texts of the Slovakian artistic literature

Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Probes into the prehistory of Slavic literature

Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"

Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Modelovanie a sémantika priestoru v slovenskej literatúre

Modeling and semantics of space in the Slovak literature

Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre

Perception of German culture in the Slovak literature

Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre

Traditionalism and modernism in the Slovak literature

Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry