RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

The reflection of the child character and of the childhood in texts of the Slovakian artistic literature

Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Probes into the prehistory of Slavic literature

Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"

Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

The image of Great Moravia and the formation of the Kingdom of Hungary in historical cultures in Central Europe during 16th-20th centuries

Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry

Loneliness in selected writings in Slovak literature

Projekt je analyticko-interpretačnou sondou do rôznych podôb samoty vo vybraných prozaických a básnických textoch slovenskej literatúry v istých vývinových obdobiach.

Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in natural, social and human sciences and humanities

Analyzovať filozoficko-metodologické problémy priestoru, času a gravitácie v súčasných kozmologických teóriách; dopracovať systematický výklad problémov metodológie sociálnych a humanitných vied.

Karvaš, próza, vývin, tradícia, novátorstvo, tvar

Karvaš, prose, development, tradition, innovation, form

Poézia Karola Alexandra Modrániho

Poetry of Karol Alexander Modráni

Predhistória literatúry u Slovanov (pokus o archeológiu literárnej komunikácie s akcentom na duchovnú kultúru stredoeurópskych Slovanov)

Prehistory of Slavic literature

Umelecký profil Štefana Krčméryho

Artistic profile of Štefan Krčméry

Varianty komiky v slovenskej literatúre

Variations of the comic in the Slovak literature

Problém hraníc medzi filozofiu, umením a vedou

Borders between philosophy, art and science

Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze

Variations of outsiderism in the Slovak prose

Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v stredovekej literatúre, mytológii a folklóre stredoeurópskych národov

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky

Umelecké stvárňovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry