RSS RSS print

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Informácie o projekte

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Golema Martin, doc. PaedDr. PhD. (Z), Lizoň Martin, Mgr. PhD., Zemaníková Nadežda, PhDr. PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry