RSS RSS print

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Informácie o projekte

Methodological and philosophical issues in natural, social and human sciences and humanities

Analyzovať filozoficko-metodologické problémy priestoru, času a gravitácie v súčasných kozmologických teóriách; dopracovať systematický výklad problémov metodológie sociálnych a humanitných vied.

Ivan Jančovič
Tatiana Sedová
Juraj Šuch
Ján Dubnička
Dušan Gálik
Václav Černík
Patrik Kunec
Eugen Zeleňák

Analyzovať filozoficko-metodologické problémy priestoru, času a gravitácie v súčasných kozmologických teóriách; dopracovať systematický výklad problémov metodológie sociálnych a humanitných vied. Analyzovať vývoj názorov na indukciu, uplatnenie induktívnych postupov vo vede v širokom historickom kontexte a skúmať hranice induktívnych postupov vo vede; analyzovať metafyziku faktov, spory o teóriu faktov, osobitne sociálnych faktov, kriticky analyzovať antireprezentacionizmus vo vzťahu k chápaniu faktov; systematicky analyzovať a zhodnotiť koncepciu (H. Whita, F. R. Ankersmitha) písania o dejinách; preskúmať vplyv epistemologického skepticizmu a relativizmu konca 20. storočia na prehodnocovanie metód literárnej vedy, uskutočniť analýzu súčasných metodologických aspektov písania o dejinách literatúry, skúmať metodologické trendy vo svetovej historiografii a ich dôsledky pre prácu historika.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry