RSS RSS print

Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Katedra sociálnych štúdií a etnológie (KSŠaE) vznikla v roku 2015 z Inštitútu sociálnych a kultúrnych štúdií UMB. V roku 2015 sa pôvodne vedecké pracovisko zmenilo na katedru, ktorá zabezpečuje aj výučbu v bakalárskom stupni študijného programu Aplikovaná etnológia.

Pracovníci a pracovníčky Katedry sociálnych štúdií a etnológie sa zúčastňujú vedeckých aktivít v medzinárodných výskumných projektoch. V minulosti sa podieľali na riešení 8 medzinárodných grantov a v súčasnosti spolupracujú na riešení nového projektu PROMISE. Na Katedre sociálnych štúdií a etnológie sa taktiež pravidelne riešia domáce vedecké úlohy. Práve dlhodobá a úspešná orientácia na výskumné aktivity je silnou stránkou katedry, a preto je KSŠaE možné právom považovať za jedno z najúspešnejších pracovísk v tejto oblasti. Vďaka tomu môžeme našim súčasným a budúcim študentom sprostredkovať kontakt s najnovšími výskumnými postupmi a teóriami. Študenti tak už počas štúdia získavajú aktuálne metodologické, teoretické, ale aj praktické skúsenosti z medzinárodného vedeckého prostredia. K tomu prispieva aj pravidelné publikovanie v domácich a medzinárodných vydavateľstvách a časopisoch. Katedra sociálnych štúdií a etnológie sa podieľa na príprave časopisu Etnologické rozpravy, ktorý je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH.

Skúsenosť z výskumov u nás potvrdila presvedčenie, že pochopenie kultúry a spoločnosti vyžaduje prepájanie poznatkov z viacerých spoločenskovedných disciplín. Preto na katedre pestujeme interdisciplinárne myslenie a výskum. Tematicky sa záujem koncentruje najmä na výskum kultúrneho dedičstva Slovenska, trvalo udržateľného rozvoja miest v diverzifikovanom svete, rodovú problematiku a na procesy utvárania súčasnej slovenskej spoločnosti. Katedra úzko spolupracuje s ďalšími domácimi výskumnými pracoviskami, predovšetkým s Ústavom etnológie SAV a Sociologickým ústavom SAV. Prostredníctvom medzinárodných výskumných projektov spolupracujeme s The University of Manchester (Veľká Británia), Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Taliansko, Rím), Universitat Autonoma de Barcelona (Španielsko), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalsko, Lisabon), Tartu Ulikool (Estónsko, Tartu), GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenchaften e.V. (Nemecko, Kolín nad Rýnom), Federal State Automous Educational Institution for Higher Professional Education HSE (Ruská federácia, Petrohrad),  Institut Druzstvenih Znanosti Ivo Pilar (Chorvátsko).

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Mgr.  Ivan Souček, PhD.
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry
Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka
PhDr. Zdena Krišková, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka
Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry