RSS RSS print

Aktuálne výzvy

Milé kolegyne a milí kolegovia,

časopis Etnologické rozpravy vyzýva vedcov a vedkyne z odborov etnológia, kultúrna a sociálna antropológia, či príbuzných disciplín na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 1/2016, zameraného na tému: Aplikovaná a angažovaná etnológia.

Téma  sa zameriava na široké využívanie, t. j. aplikáciu spoločensko-vedeckého poznania v spoločenskej praxi. Téma zahŕňa tiež aspekty angažovania výskumníkov a výskumníčok vo veciach verejných, občianske aktivity, či iné prepojenia medzi akadémiou a praxou, ktoré v súčasnosti nadobúdajú rôzne podoby. Samotná angažovanosť môže byť realizovaná v rôznorodých formách, od vzdelávania vedcov a vedkýň, kedy sa snažia svoje akademické vedomosti využiť v spoločenský prospech , cez aktivizmus, kedy sa samotní vedci zapájajú do realizácie spoločenskej zmeny.

Redakcia časopisu uvíta teoretické i materiálové štúdie, eseje, diskusie a recenzie zamerané (nie výlučne) na súvisiace témy.

Termín uzávierky je 15. apríla 2016.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry