RSS RSS print

Pokyny pre autorov

Príspevky v slovenskom, českom, poľskom alebo anglickom jazyku prijímame v elektronickej podobe na adrese: etnoroz@gmail.com

Rukopisy prechádzajú recenzným konaním, ktoré je podmienkou rozhodnutia redakčnej rady o ich publikovaní. Vzhľadom na akademický charakter časopisu je nutné, aby príspevky spĺňali formálne a obsahové kritériá stanovené jeho redakčnou radou. Nedodržanie kritérií bude viesť k zamietnutiu príspevku.

Požadovaný rozsah: štúdia min.10, max. 20 normostrán (NS), odborné materiály min. 8, max. 15NS, diskusie max. 10NS, ostatné príspevky max. 5NS.

K príspevku je potrebné uviesť autorské údaje (meno a tituly, e-mail, názov a adresa inštitúcie, ktorú reprezentujete). K štúdii pripojte abstrakt (150 – 200 slov), kľúčové slová (max. 5), resume (1NS), všetko v slovenskom aj anglickom (prípadne inom svetovom) jazyku.

Forma príspevku: Písmo Times New Roman 12, normal, riadkovanie 1,5, bez zalamovania.

Sled jednotlivých častí: Názov príspevku, kontaktné údaje autora, abstrakt, textová časť (s prípadným vyznačením podnadpisov), resume, literatúra a pramene.

Poznámkový aparát uvádzajte na príslušnej strane pod čiarou

Obrazová príloha: počet prosíme obmedziť na päť. Obrázky prosíme zaslať samostatne vo formáte jpg, v rozlíšení min. 300dpi. Každý obrázok označiť číslom a popisom. Zároveň je potrebné vyznačiť viditeľne umiestnenie obrázku priamo v texte (prosíme, nevkladajte do textu obrázky).

Citačné pravidlá

Časopis sa riadi platnou citačnou normou ISO 690. Priame citácie v texte prosíme uvádzať kurzívou.
Všetky citácie v texte a zmienky o použitých dielach:
a) na záver citácie (Giddens 2000: 25),
b) pred citáciou Podľa Giddensa (2000: 25).
Parafrázovanie:
a) podľa Giddensa (2000),
b) autor tvrdí (Giddens 2000).
Citovanie citovaného zdroja:
... spomenutých hnutí je dosiahnutie „food demcracy“, ktorú Neva Hassanein definuje... (Hassanein 2003: 79, citované podľa Guptil – Copelton – Lucal 2013: 176)
Poznámkový aparát sa uvádza pod čiarou na strane

Odkaz na monografiu:

FRAZER, J.G. (2007). Zlatá ratolesť. Plzeň: Aleš Čeněk.
Publikácie jedného autora vydané v tom istom roku sa označujú malým písmenom za rokom vydania:
ELIADE, M. (2004a). Iniciace, rituály, tajné společnosti. Brno: Computer Press.
ELIADE, M. (2004b). Obrazy a symboly. Brno: Computer Press.
 
V prípade viacerých autorov sa uvádzajú medzi nimi pomlčky (nie spojovník):
MERLEAU-PONTY, M. – LÉVI-STRAUSS, C. – BARTHES, R. (1994). Chvála moudrosti. Bratislava, Archa.

Kapitola v monografii

BITUŠIKOVÁ, A. (2010). Verejné priestory ako prostriedok marketingu mesta. In: BITUŠKOVÁ, A – LUTHER, D. (ed.) Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Banská Bystrica: ISKŠ FF UMB. s.63-78.

Príspevok v časopise

STEINEROVÁ, J. (2000). Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: Pedagogická revue. 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

Záverečná práca

MIKULÁŠIKOVÁ, M. (1999). Didaktická pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: [diplomová práca] Nitra: UKF.

Elektronický zdroj

Pri elektronickom zdroji označte druh média: [www stránky], [CD-ROM]...
V prípade zdroja z internetu označiť dátum citácie [cit. 24. 10. 2013] a prístupné na <http: ... >
 
ANTAKI, CH. a kol. (2003). Discourse Analysis Means Doing Analysis: A Critique Of Six Analytic Shortcomings. Submission to Discourse Analysis Online. [www stránky], [cit. 13. 3. 2008]. Prístupné na: http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a1/antaki2002002-paper.html.

vzor titulnej strany na stiahnutie

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry