RSS RSS print

Prečo u nás študovať?

Prečo študovať na KSŠaE aplikovanú etnológiu?

V súčasnosti sledujeme, že porozumenie mnohým udalostiam, problémom a javom vyžaduje aj zapojenie systematického poznania o vývoji kultúry a spoločnosti. Práve štúdium spoločenských a humanitných vied je vhodným prostriedkom, ktorý umožňuje nachádzať zrozumiteľné interpretácie v dnešnej komplikovanej spoločenskej realite. Na KSŠaE preto presadzujeme princíp, v rámci ktorého je úlohou spoločenských a humanitných vied vypestovať u študentov schopnosť pochopiť a interpretovať vývoj kultúrnych a sociálnych javov. Zároveň sme však presvedčení, že takéto pochopenie má byť aj ďalej využiteľné a má aktívne pôsobiť v spoločnosti. Z toho dôvodu sa na katedre snažíme o prepájanie teoretických a metodologických základov skúmania kultúry a spoločnosti s ich praktickým využívaním. Myslíme si, že v tomto zmysle má byť poznanie určené aj verejnosti. Túto filozofiu obsahuje aj študijný program Aplikovaná etnológia.

Bakalárske štúdium aplikovanej etnológie vychádza z teoretického základu etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie, sociológie i histórie. Vedie študentov a študentky k témam a oblastiam, ktoré sú riešené aktuálne v spoločnosti, v súvislosti s premenou nášho socio-kultúrneho prostredia a rôznymi javmi, ktoré s týmito procesmi súvisia. Hlavnou metódou získavania empirických poznatkov o kultúrnych javoch a konaní človeka je v etnológii terénny výskum. Pomocou pozorovania a rozhovorov s ľuďmi etnológia popisuje a analyzuje určitú kultúru vo vzťahu k istej spoločnosti v konkrétnom čase a priestore. Poznanie získané týmto spôsobom však môže byť ďalej využité v živote dnešnej spoločnosti. Štúdium tak reaguje na aktuálne výzvy spoločnosti a rôzne spoločenské problémy. Učí študentov a študentky využívať teoretické poznanie na riešenie problémov, ktoré sa dotýkajú každodenného života, pričom cieľom má byť zlepšenie životných podmienok ľudí.

Prečo študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela?

Štúdium na Filozofickej fakulte UMB je špecifické svojou organizáciou štúdia, ktorá ho odlišuje od ostatných filozofických fakúlt v rámci Slovenskej republiky. Študenti majú možnosť okrem povinných predmetov absolvovať aj veľké množstvo prednášok a seminárov z ponúk iných katedier. Predmety z iných katedier sú začlenené do modulov. To potom znamená, že študenti sa v rámci svojho štúdia môžu profilovať a prehlbovať si znalosti v určitej oblasti, alebo si môžu naopak rozšíriť svoj záujem o nové oblasti. Každopádne tento spôsob organizácie štúdia približuje štúdium na našej fakulte bližšie k vyspelým akademickým kultúram. Pre študentov programu Aplikovanej etnológie to znamená, že si podľa svojho záujmu môžu vyberať predmety napríklad z nasledujúcich modulov: Religionistika (predmety Religionistika a hodnotové systémy, Vybrané problémy z religionistiky); Rodové štúdiá (predmety Rodové štúdiá, Rod v jazyku a v komunikácii); Filozofická a aplikovaná antropológia; Zrod európskej civilizácie (predmety Západná Európa vo včasnom stredoveku, Etnogenéza a svet Slovanov v stredoveku); Dejiny európskeho výtvarného umenia I a II. V ponuke sú však aj ďalšie moduly zamerané na akademické písanie, metodológiu vied a podobne. Voľba modulov závisí v prvom rade na osobnej preferencii študentov a študentiek.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry