RSS RSS print

Štúdium etnológie - otázky a odpovede

Čím sa zaoberá etnológia?

Etnológia je spoločenskovedná disciplína, ktorá sa zaoberá kultúrou a spôsobom života človeka. Etnológia skúma súčasné kultúrne prejavy s ohľadom na ich historickú perspektívu, zaoberá sa vývojom kultúry i otázkami kultúrnej zmeny. Patri medzi historické vedy, ako aj do okruhu sociálnych a antropologických vied. Súčasťou predmetu etnologického výskumu je i historické štúdium ľudovej kultúry, ktorá vo viacerých európskych krajinách, vrátane Slovenska, tvorí významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Prešla vývinom od národopisu a etnografie, kedy sa zaoberala najmä tradičnou kultúrou, až k výskumu súčasnej spoločnosti, kedy sa približuje k sociálnej a  kultúrnej antropológii. Hlavnou metódou získavania empirických poznatkov o kultúrnych javoch a konaní človeka je v etnológii terénny výskum. Pomocou pozorovania a rozhovorov s ľuďmi etnológia popisuje a analyzuje určitú kultúru vo vzťahu k istej spoločnosti v konkrétnom čase a priestore. Zároveň etnológia využíva historické a súčasné pramene rôzneho druhu (napr. archívne pramene, štatistické údaje a iné) ako ďalšie materiály k svojim empirickým terénnym údajom.

Naučím sa na katedre rozumieť aj iným kultúram a spoločnostiam?

Tým, že bakalárske štúdium Aplikovanej etnológie je zamerané predovšetkým na teoretické a metodologické problémy etnológie tak odpoveď znie ÁNO. Vychádzame však z predpokladu, že jadrom štúdia spoločenských vied je zvládnutie metódy výskumu. Sú to práve metódy výskumu a teoretické pozadie, ktoré umožňujú pochopenie analyzovaných javov. Myslíme si, že pre úspešné zvládnutie metód je dobré, ak ich v začiatkoch študenti aplikujú na prostredí, ktoré poznajú, preto sú úvodné výskumy zamerané na porozumenie vlastnej kultúre. Jadrom je poznanie rozmanitosti vlastnej kultúry a spoločnosti, ktoré ďalej zabezpečí aj porozumenie iným kultúram a spoločnostiam.

Zameranie katedry je skôr na folklór a tradičnú spoločnosť, alebo na modernú spoločnosť?

Študentom a študentkám sa snažíme sprostredkovať výskum kultúry vo viacerých podobách. To znamená, že jadrom štúdia v jeho prvej polovici je pochopenie utvárania tradičnej kultúry, aj na príklade folklóru. Postupne však pribúdajú predmety, ktoré umožňujú porozumieť aj procesom, ktoré sa odohrávajú v modernej spoločnosti. Je to však primárne voľba študenta/ študentky, na ktorú oblasť sa bude viac zameriavať. Našou úlohou v tomto prípade je pôsobiť ako sprievodca pri prehlbovaní záujmu študentov a študentiek o nimi zvolenú oblasť.

Aké bude moje uplatnenie po skončení štúdia?

Sme si vedomí, že je to jedna z kľúčových otázok, ktorú je potrebné zodpovedať. V dnešnej rýchlo meniacej sa spoločenskej realite je čoraz komplikovanejšie určiť a definovať celoživotné zamestnanie. Študentov sa snažíme čo najlepšie na tieto okolnosti pripraviť. Preto získavajú znalosti na pôsobenie v takpovediac klasických pracovných pozíciách pre absolventov odboru etnológia (múzeá, kultúrne inštitúcie, štátna správa a vedecká kariéra). K tomu však pridávame  študentom zručnosti a vedomosti, ktoré môžu využiť v spoločenskej praxi v rôznych sektoroch (neziskový, verejný, oblasť kultúrnych organizácií, súkromný, štátny, samospráva, médiá, nadnárodné inštitúcie, apod.). Takáto príprava umožňuje uplatnenie sa absolventov a absolventiek odboru v širších oblastiach spoločenskej praxe.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry