RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)

Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva

Slovak city in the 21st century in the context of latest development trends: Ethnological perspective

Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity

Cultural heritage as an identity phenomenon

Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve

Leisure and social structure in Slovakia in developmental and comparative perspective

Get organized! Self-management training for PhD candidates

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad).

Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)

Občianske aktivity (individuálne alebo skupinové) predstavujú jeden z dôležitých faktorov udržateľného rozvoja mesta. Etnologická analýza aktivít v oblasti ochrany historických hodnôt, presadzovania ekologických konceptov, ...

Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá

Ritual Tradition and Dynamics in India – Initiation Ritual Diksha

Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja

Cultural and social diversity in towns in the frame of sustainable development

Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Slovak Society in Cross-National Comparative Research: Before and During the Crisis

Projekt s pomocou realizácie viacerých modulov prestížneho programu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP skúma percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Štyri moduly výskumu ISSP na tému Zdravie, Rodina, ...

Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (ETNOFOLK)

The folk culture with its centuries old tradition in the regions of Central Europe, extremely rich in forms and genres, not only represents one of the keystones of our cultural identity but also offers substantial potential for sustainable ...

Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva

Traditional handicraft production as a cultural and identification element in a local community

Životný štýl a jeho premeny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Lifestyle and its variations in the contemporary Slovak society

7RP: Gender Debate in the European Research Area (GENDERA)

The Partners in the GENDERA initiative strive to make a change to the balance of gender in research organisations in Europe. By raising awareness in a wide cross-section of today's society, GENDERA aims to re-address the balance of gender within ...

Dejiny uhoľného baníctva v Juhoslovenskej uhoľnej panve

History of coal mining in South Slovakia

Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918

Economic and technical uses of watercourses in the region of central Hron River basin until 1918

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry