RSS RSS print

Ponuka TV pre študentov UMB

OZNAM: Vyučovanie aktivít v rámci predmetov Telesná výchova 1-8 v ZS 2016/2017 začne 3.10.2016. Prihlasovanie na aktivity (aj s aktualizovanou ponukou aktivít a termínov) bude spustené dňa 28.9.2016 (vo večerných hodinách, viac zverejniť nemôžeme, ďakujeme za pochopenie) na http://ktvs.umb.sk/

Študenti KTVŠ FF UMB sa na aktivity v rámci predmetov Telesná výchova 1-8 neprihlasujú.

Na základe viacročných skúsenosti s nedisciplinovanosťou niektorých študentov sme boli nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

Ak sa študent prihlásený v registračnom systéme nedostaví na prvú hodinu a ani nedá vyučujúcemu informáciu o svojej neprítomnosti (niektorí študenti sa do skupín prihlásia a vyučovanie vôbec neplánujú absolvovať, nedajú vedieť vyučujúcemu a blokujú miesta iným študentom), vyučujúci nedisciplinovaného študenta zo skupiny automaticky na prvej hodine vyradí a zoberie ďalšieho záujemcu. Ak sa takýto nedisciplinovaní študenti budú chcieť v ďalších semestroch prihlásiť na niektorú z aktivít, tak my budeme brať takýchto študentov ako "rizikových" a z uvedených dôvodov ich akceptovať nebudeme. Preto je potrebné naozaj si najprv aktivitu rozmyslieť a až následne sa prihlásiť. Ak pri prihlasovaní neuvediete emailovú adresu, vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť, pretože v súrnom prípade Vás nemôžeme kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.


 

Pozor: Od akademického roku (2012/2013) už nie je v ponuke aktivita ŠK UMB - Šport pre všetkých. Uvedená aktivita funguje ďalej, ako dobrovoľná pohybová aktivita (viac na ŠK UMB), ale študent už nebude mať možnosť za ňu získať kredity !!! 


KTVŠ FF UMB pre Vás pripravuje ponuku rôznych pohybových aktivít aj v nasledujúcom akademickom roku. Ak máte záujem športovať, využite predzápis a prihláste sa na predmety Telesná výchova 1-8.

SYSTÉM PRIHLASOVANIA študentov na výberový predmet Telesná výchova cez AIS:

Postup:

1. Prihlásiť sa do AIS-u a prekliknúť do svojho zápisného listu (2016/17).
2. Pomocou ikony bežca vybrať zápis predmetov z ponuky a kliknúť na ponuku výberové predmety.
3. V kolónke „predmety zápisného listu" vybrať ponuku „pridať predmet z ponuky predmetov".
4. V kolónke „Fakulta/Univerzita" zadať KTVS-FF a do kolónky „skratka predmetu" vpísať UASZ a potvrdiť výber.
5. Vybrať predmet o ktorý máte záujem resp. ktorý ste neabsolvovali počas štúdia a potvrdiť.

 


Ponuka aktivít a predmetov (za 2 kredity) ponúkaných Katedrou telesnej výchovy a športu FF pre študentov UMB funguje pod nasledovnými skratkami v Akademickom informačnom systéme (AIS):

 predmet v Bc. štúdiu

odporúčaný

ročník 

semester

kód predmetu 

 Telesná výchova 1 

 1

 zimný  KTVS FHV/UASZ-101/09
 Telesná výchova 2

 1

 letný  KTVS FHV/UASZ-102/09
 Telesná výchova 3

 2

 zimný  KTVS FHV/UASZ-103/09
 Telesná výchova 4

 2

 letný  KTVS FHV/UASZ-104/09
 Telesná výchova 5

 3

 zimný  KTVS FHV/UASZ-105/09

 predmet v Mgr. štúdiu

 

odporúčaný

ročník 

 semester

 kód predmetu 

 Telesná výchova 6

 1

 zimný  KTVS FHV/UASZ-106/09
 Telesná výchova 7

 1

 letný  KTVS FHV/UASZ-107/09
 Telesná výchova 8

 2

 zimný  KTVS FHV/UASZ-108/09

Upozornenie: Ak sa prihlásite na niektorý uvedený predmet (Telesná výchova 1 - 8), tak sa podľa študijného poriadku stáva pre Vás povinným a na konci semestra Vám musí byť udelené adekvátne hodnotenie.


Študenti si budú môcť prostredníctvom jednotlivých predmetov vybrať z ponuky rôznych pohybových a športových aktivít. Ponuka pohybových a športových aktivít je rozdelená podľa jednotlivých semestrov:

    • Podľa ponuky a záujmu a svojich rozvrhových možností si študent môže vybrať v rámci predmetu rôznu pohybovú alebo športovú aktivitu. Pri výbere pohybovej aktivity nie je podstatná doterajšia úroveň jej zvládnutia, ale záujem o zdokonalenie sa vo vybranom športovom odvetví.

 

Študenti sa na jednotlivé pohybové a športové aktivity prihlasujú prostredníctvom registračného systému

       Aktivity sú kapacitne obmedzené


Pravidlá pri výbere aktivít v rámci predmetu Telesná výchova:

  • študent sa môže prihlásiť aj na viac pohybových a športových aktivít ak to umožňujú kapacitné možnosti predmetu a ak má v AIS-e zapísaný príslušný počet predmetov (Telesná výchova 1-8), aby bola možnosť udeliť mu hodnotenie,
  •  ak to umožňujú kapacitné možnosti príslušných aktivít a predmetov je možné ich absolvovať aj neprihláseným študentom cez AIS, ale bez nároku na získanie kreditu

Všetky svoje otázky smerujte na jednotlivých vyučujúcich uvedených pri jednotlivých aktivitách, alebo priamo na hlavného koordinátora PaedDr. Pavla Pivovarnička, PhD.


„Zdravie je najdôležitejšia kvalita tela."
Aristoteles

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry