RSS RSS print

Šport pre všetkých - ŠPV

Vstup do uvedených priestorov a využívať pohybové aktivity vo vymedzených hodinách môžu iba členovia vysokoškolského klubu Športu pre všetkých ŠK UMB, na základe predloženého platného členského preukazu ŠPV alebo preukazu klubov združených v ŠK UMB.
Členom klubu ŠPV sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 25 € / zamestnanci a študenti UMB/ ostatní 35 €  na zimný semester  2016 a na celý akademický rok 2016/17 je klubový príspevok 40 € / zamestnanci a študenti UMB/ a ostatní 50 €. Poplatky je možné zaplatiť u  Dr. J. Palovičovej, PhD.  na KTVŠ FF UMB , Tajovského 40, číslo kancelárie 58  / priniesť foto, občiansky preukaz alebo preukaz študenta/.

Predaj preukazov a známok: 
pondelok: od 15.00 do 16.00 hod.
streda: 16.30 do 17.30 hod.


 PaedDr. Júlia Palovičová, PhD., predseda ŠPV ŠK UMB

 

 

           

 


                                       

 

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry