RSS RSS print

Rigorózne štúdium

Rigorózne konanie na KTVŠ FF UMB

 

Okruhy téz na rigorózne konanie zo všeobecnej didaktiky budú vychádzať z témy práce.

Základnou literatúrou pre štúdium je Všeobecná didaktika od prof. PhDr. Karola Lászla, CSc.

 

Pri odovzdaní rigoróznej práce je uchádzač povinný predložiť písomné potvrdenie zo škôl alebo iných inštitúcií, na ktorých realizoval výskum.
Tlačivo: Potvrdenie o vykonaní výskumu stiahni tu...

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. - Trénerstvo
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. - Telesná výchova

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry