RSS RSS print

Rozširujúce štúdium

Všeobecné informácie

V súlade s § 8a zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, realizujeme v súčinnosti s Katedrou telesnej výchovy a športu.

 

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM - „Učiteľstvo telesnej výchovy“

Charakteristika študijného programu

Garant študijného programu: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

 

Cieľová skupina:

- učiteľ pre primárne vzdelávanie;

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie;

- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie.

 

Podmienky prijatia uchádzačov na rozširujúce štúdium:

- spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie v základných a stredných školách;

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať telesnú výchovu;

- podanie prihlášky do stanoveného termínu;

- zaplatenie účastníckeho poplatku.

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

- predloženie overených dokladov o ukončenom vzdelaní a spôsobilosti študovať telesnú výchovu

 

Obsah študijného programu:

- vedomosti z akademického predmetu telesná výchova.

 

Rozsah študijného programu:

- 4 semestre (2 roky)

 

Požiadavky na ukončenie študijného programu:

- požiadavkami na ukončenie sa rozumie absolvovanie 4-semestrového štúdia, dosiahnutie hlavného cieľa vzdelávacieho programu prostredníctvom splnenia špecifických cieľov vzdelávacieho programu. Naplnenie cieľov sa zrealizuje formou úspešného zvládnutia študijných tém a tematických okruhov učebného plánu a získaním hodnotenia predmetov.

 

Spôsob ukončovania študijného programu:

- obhajoba písomnej záverečnej práce a štátna skúška.

 

Prijímanie prihlášok:

- do 15.6. 2016 prostredníctvom Inštitútu priemyselnej výchovy v Žiline;

 

Podmienka otvorenia študijného programu:

- Počet prihlásených záujemcov o štúdium: min. 20

 

Miesto realizácie študijného programu:

- vyučovanie sa koná v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy, s. r. o., v Žiline, podľa aktuálneho rozvrhu, počas víkendov (soboty a nedele). 

- poplatok za štúdium je stanovený vo výške 550,- Eur s DPH a platí sa na obdobie jedného semestra, termín úhrady – do začiatku semestra. Pre prvý semester je nutné poplatok uhradiť  do 31. októbra 2016.

- ak v priebehu štúdia klesne počet študentov a z poplatkov nebude možné financovať náklady na štúdium, FF UMB si vyhradzuje právo zmeniť výšku poplatku. Predpokladaný začiatok je v september 2016.

 

 Podrobnejšie informácie o obsahu štúdia môžu uchádzači získať u garanta študijného programu.

 

Kontakt: jiri.michal@umb.sk

 

 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.                                            prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

           vedúci KTVŠ                                                                                           dekan fakulty

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry