RSS RSS print

Postup pri obhajobe bakalárskej práce

Postup pri obhajobách Bc.prác:

 • otvorenie obhajob, predstavenie členov jednotlivých komisií,
 • oboznámenie študentov s postupom pri obhajobe,
 • začatie obhajob jednotlivých prác podľa vopred stanoveného poradia,
 • po ukončení všetkých obhajob spoločné vyhodnotenie
 • začiatok štátnych skúšok

Postup pri samotnej obhajobe študenta:

 1. predseda komisie predstaví študenta ostatným členom komisie
 2. študent predstaví svoju prácu (rozsah max. 10 min.)  odporucanie- hodnotí sa aj prejav preto nečítať, vlastnými slovami zhodnotiť a predstaviť svoju prácu, využiť možnosti prezentácie v power pointe   priklad 1  priklad2 priklad3
 3. prečítajú sa posudky vedúceho a oponenta práce,
 4. diplomant reaguje na hodnotenie z posudkov a zaujme stanovisko k výhradám a hodnoteniu jednotlivých častí posudkov
 5. prečítajú sa otázky z posudkov
 6. diplomant na ne reaguje
 7. po ich zodpovedaní sa otvára diskusia
 8. ukončenie obhajoby
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry