RSS RSS print

Etika publikovania

Etika publikovania v časopise ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII PHYSICAL EDUCATION AND SPORT : vyjadruje štandardy správania sa všetkých zainteresovaných strán: autora, šéfredaktora, redakčnej rady,  recenzenta, vydavateľa.

Etické zásady časopisu ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII PHYSICAL EDUCATION AND SPORT  vychádzajú z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (Výbor pre publikačnú etiku) v materiáli The Best Practice Guidelines for Journal Editors (Praktické pokyny pre vydavateľa časopisu).

Pri citovaní musí autor práce dodržiavať etické normy, pri odkazoch na publikované zdroje musí byť jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja, z ktorého sa informácia preberá. Plagiátorstvo vo všetkých formách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné. Dokonca prevzatie iba jednej vety z rukopisu niekoho iného bez riadnej citácie je považované za plagiátorstvo.

Autori poskytujú pre časopis pôvodné teoretické a výskumné štúdie v súlade s profilom časopisu. Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré doposiaľ neboli nikde publikované ani odoslané k publikovaniu inému časopisu. Ak autor vo svojom príspevku objaví chybu alebo nepresnosť, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať šéfredaktora časopisu a spolupracovať s ním na oprave alebo stiahnutí príspevku.

Rukopis príspevku, ktorý nespĺňa tieto požiadavky, bude odmietnutý.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry