RSS RSS print

Knižný fond KTVŠ

Výpožičky: Študent si môže zapožičať publikáciu maximálne na 7 dní od dátumu zapožičania.

Knižničný fond

Knižničný fond obsahuje:
· vedecké monografie a odborné publikácie
· vedecké zborníky periodické i neperiodické, zborníky z domácich a zahraničných konferencií
· vedecké domáce a zahraničné časopisy
· vysokoškolské učebnice a skriptá, učebnice pre základné a stredné školy
· diplomové a rigorózne práce

Vedecké monografie

Čillík,I. 2000. Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 m.
Paugschová,B. - Kubaščík,R. 2002. Monitorovanie stavu lyzovania na základných školách Stredoslovenského regiónu.
Stejskal,T. 1998.Reaktibilita športovcov.
Bence, L. 2003. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť silových rezortov štátnej správy SR. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2003. s. 64. ISBN 80-8055-836-1
Nemec, M. 2002. Príprava mladých futbalistov na školách a v oddieloch. Banská Bystrica : FF UMB, 2002. s. 102 ISBN 80-8055-707-1
Bence, M. 2002. Aktuálne problémy vyučovania plávania študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : PARTNER, 2002. 108 s. ISBN 80-968726-5


Odborné publikácie
· Grexa a kol. 1996. Olympijské hnutie na Slovensku.
· Starší, J. - Jančoková, Ľ. - Výboh, A. 2001. Teória a didaktika ľadového hokeja.
· Starší, J. - Jančoková, Ľ. 2001. Teória a didaktika športu.
· Kučera,V. - Truksa,Z. 2000. Behy na dlouhé a strední trate.

Vedecké zborníky periodické i neperiodické, zborníky z domácich a zahraničných konferencií
· Zborník vedeckovýskumných prác -Vedy o športe. Banská Bystrica: FF UMB, 2002. 262 s. ISBN 80-968931-0-6
· Zborník príspevkov z vedeckého seminára "Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti". Trenčín: KTVŠ Ústav prírodných a humanitných vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2003. 145 s. ISBN 80-8075-003-3
· Zborník " Športová humanistika v systéme štúdia športových pedagógov" Bratislava: 2003
· Zborník "Antropomotorika" Banská Bystrica: FF UMB, 1998.
· Zborník vedeckovýskumných prác -Vedy o športe. Nitra,1998.
· Zborník FHV "Sekcia filologická II. Banská Bystrica, 1998.
· Zborník FHV "Sekcia filologická IV. Banská Bystrica, 2000.
· Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1998.
· Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. I
· Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. II.
· Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. III
· Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. IV.
· Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 2000.
· Zborník FHV "Sekcia spoločenskovedná" Banská Bystrica, 1998.
· Zborník FHV "Sekcia spoločenskovedná" Banská Bystrica, 2000.
· Zborník vedeckovýskumných prác k 30 výročiu založenia PF.
· Zborník séria humanitná odbor TV a šport. Banská Bystrica, 1996. roč. II

Časopisy
Zoznam časopisov:

Časopisy odoberané v r. 2003:
· Muscle& Fitness
· Fizičeskaja kultura v škole
· Športové hry
· Atletika

Časopisy odoberané v r. 2004:
· Telesná výchova a sport mládeže
· Česká kinantropologie (štvrťročne)

Vysokoškolské učebnice a skriptá, učebnice pre základné a stredné školy
Paugschová a kol. 2004. Lyžovanie. Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : Univerzita mateja Bela, Filozofická fakulta, Slovenský lyžiarsky zväz, 2004. s. 237. ISBN 80-8055-880-9
Čillík, I. - Rošková, M. 2003. Základy atletiky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2003. s. 148. ISBN 80-8055-846-9
Ďurech a kol. 1993. Úpoly.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry