RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Intervenčný program BUBO a rozvoj pohybových schopností žiakov základných škôl

"BUBO" Intervention Programme and the Development of Physical Abilities of Primary Education Students

Štruktúra športového výkonu a optimalizácia zaťaženia v plávaní a triatlone

The structure of sport performance and optimization of load in swimming and triathlon

Vplyv tréningu na pohybové schopnosti, telesný a funkčný vývin 5-6 ročných detí

Training influence on motor skills, physical and functional development of 5-6 -year-old children

Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku

AGGRESSIVENESS IN RELATION TO SPORTSMEN’S SELECTED PERSONALITY CHARACTERISTICS ACCORDING TO THEIR SPORTS SPECIALIZATION, PERFORMANCE AND AGE

Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť)

Outdoor activities and sports (the textbook for school education and professional public)

Psycho-fyziologická diagnostika stresu v rámci pred-štartových stavov v úpolových športoch

The psycho-fyziological diagnostic of stress cosiderring pre – competing physical state in combat sports

Rovnosť, rôznorodosť a integrácia prostredníctvom športu

Equality, Mixity and integration by Sports (EMIS)

State, Role and Prospects of Gymnastics in V4 Countries

Biorytmy, významný fenomén životného štýlu populácie

Biorhythms - the important phenomenon in the population´s lifestyle

Globálny polohový systém ako inovatívny prvok v pohybových aktivitách žiakov a žiačok základných škôl realizovaných v prírodnom prostredí

Global positioning system as an innovative element in physical activities of primary school pupils and female pupils realized in the natural environment

Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch

Optimalization of training and competition load in individual sports

Postoje žiakov 2.stupňa základných škôl k telesnej a športovej výchove v intenciách školských vzdelávacích programov

Attitudes of pupils at the second stage of primary schools towards physical and sports education within schools education programs

Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove

Intervention of playful activities to change attitudes of pupils in school physical education

Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska

Physical activity intervention for the prevention of health of the population of Slovakia

Health, fitness and education in V4 countries

Health, fitness and education in V4 countries

Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Adaptation effect of training load in individual sports

Diagnostika odozvy organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v úpolových športoch

The diagnostics of reaction of organism on training and competition load in combat sports

Miesto turistiky a športovo-pohybových aktivít v prírode v spôsobe života populácie vo veku 19 - 25 rokov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 19 – 25 years)

Reaktívne a adaptačné ukazovatele zmien pohybových a psychických schopností športovcov v nadväznosti na biorytmy s rôznou dĺžkou periódy

Reactive and adaptative indicators of the changes of sportsmen´s motional and mental abilities in connection to the biorhythms with different longitude of a period

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry