RSS RSS print

Celoštátna ŠVA 2012

Konferencia ŠVOUČ UK FTVŠ Bratislava 2012

Dňa 2. 5. 2012 privítala akademická pôda Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, pod záštitou dekana doc. PaedDr. M. Holienku, PhD. a prodekanky doc. PaedDr. O. Kyselovičovej, PhD., účastníkov celoslovenského kola študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Konferencia mala tradične v teoretických a v praktických sekciách súťažný charakter, v ktorých sa predstavili najlepší študenti z fakultných kôl UMB FHV KTVŠ B. Bystrica, PF UKF Nitra, FŠ PU Prešov, UJS Komárno a hosťujúca UK FTVŠ Bratislava. Jednotlivé sekcie z hľadiska garancie boli obsadené členmi vyslaných univerzít. UMB FHV KTVŠ reprezentovali: PaedDr. E. Bendíková, PhD. PaedDr. R. Rozim, PhD. PaedDr. J. Palovičová, PhD., PaedDr. M. Pupiš, PhD. a PhDr. M. Slížik, PhD.

Výsledky

Doktorandi
2. miesto obsadil PaedDr. M. Babiar - The influence of an outdoor experiential education programme on changes in the level of interpersonal relationships in adolescents

Športová edukológia
2. miesto obsadil Bc. M. Lacena - Rekondícia športovca po zranení predného skríženého väzu pomocou balančných podložiek a prístrojov Biodex
3. miesto obsadil T. Hasilla - Evidencia kvality streľby v biatlone

Pohybové skladby
Športová sekcia
3. miesto obsadila skladba s názvom: Toto sólo patrí nám, ktorej autorkou je Katerina Seidlová a kol.
Vedenie Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica blahoželá víťazom a ďakuje všetkým zúčastneným študentom a víťazom za príkladnú a vzornú reprezentáciu. Touto cestou ďakujeme aj kolegom za ich participáciu na celoslovenskom kole ŠVOUČ 2012 v Bratislave. Ďalší akademický rok sa opäť stretneme, avšak na pôde PF KTVŠ UKF v Nitre.

V Banskej Bystrici 7. 5. 2012
PaedDr. E. Bendíková, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry