RSS RSS print

Katedra translatológie

Dr. Šuša a prof. Michal Harpáň

Charakteristika katedry

Katedra v oblasti štúdia organizačne a pedagogicky zabezpečuje tzv. translatologický základ pre všetky programy v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo a organizačne zabezpečuje 3. stupeň doktorandského štúdia odboru Translatológia.

Štúdium  programov v uvedenom odbore predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Preto sa vytvorila štruktúra predmetov združených v translatologickom základe. Program translatologického základu zahŕňa:

vyučovanie translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia),

disciplíny literárnovedného pozadia s dôrazom na medziliterárne špecifiká (prekladová literatúra, literárna komparatistika),

komparatívnu lingvistiku a ďalšie predmety, nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka.

♦ Zostavený program sa zameriava aj na praktické cvičenia zo slovenčiny pre prekladateľov a tlmočníkov, teda slovenčiny ako štátneho jazyka, keďže zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich translatológov. Jazyková kompetencia študentov sa teda dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku v prekladateľskej praxi. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor v rámci Európskej únie tlmočí a prekladá predovšetkým z/do materinského jazyka (vzťah východiskový-cieľový jazyk). Študenti medziodborového štúdia slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo absolvujú praktické lingvistické disciplíny s komparatívnym, resp. kontrastívnym akcentom.

Katedra úzko spolupracuje s ostatnými filologicky orientovanými pracoviskami aj na poli vedy a výskumu.

Výskum

Členovia katedry sa vo vedeckej oblasti dlhodobo orientujú predovšetkým na výskum teórie všeobecnej translatológie, praktických otázok prekladu a tlmočenia, špeciálnych disciplín i praxeológie prekladu; komparáciu jazykov, s čím súvisí aj výskum lingvokulturologickej sféry konkrétnych geograficko-kultúrnych celkov; ako aj na výskum synchrónnej lingvistiky korešpondujúci s potrebami absolventa odboru prekladateľstva a tlmočníctva v praxi. Osobitný priestor je vymedzený recepcii inonárodných literatúr a literárnej komparatistike.

V súvislosti s načrtnutým portfóliom vedeckovýskumných a odborných aktivít sa katedra okrajovo venuje aj výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka. (Napr. PhDr. I. Šuša, PhD. pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Neapole /Taliansko/, PhDr. Ladislav György, PhD. zase v Segedíne /Maďarsko/).

Členovia Katedry translatológie publikovali množstvo odborných článkov, štúdií a monografií doma aj v zahraničí a udržujú bohaté kontakty s ďalšími filologicky zameranými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Česko a i.). Organizačne sa podieľajú na medzinárodných vedeckých podujatiach (napr. konferencia Preklad a tlmočenie), resp. participujú v redakčných a vedeckých radách filologicky a translatologicky orientovaných časopisov (napr. Nová Filologická Revue, Kritika prekladu, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények a i.).

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Odborný asistent
PaedDr. Eva Čulenová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Ladislav György, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Anita Huťková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry