RSS RSS print

Pozvánka na prednášku Osudy talianskej literatúry cez prizmu angažovaného a pluralitného recepčného modelu

Katedra translatológie FF UMB

Vás v rámci Týždňa vedy a techniky pozýva na vedeckú prednášku 

doc. PhDr. Ivana Šušu, Ph.D. 

Osudy talianskej literatúry cez prizmu angažovaného a pluralitného recepčného modelu, 

ktorá sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 v budove FF UMB, Tajovského 40, č. miestnosti 239 (2. posch.) o 12. 30 hod.  

Prednáška sa bude zameriavať na jednotlivé recepčné modely, ktoré sa u nás uplatňovali pred a po roku 1989 v prijímaní inonárodných literatúr do slovenského kultúrneho kontextu. Vzhľadom na vedeckú profiláciu prednášateľa (talianistika, slovakistika) doc. Ivan Šuša  priblíži, ako sa jednotlivé modely uplatňovali vo vzťahu talianska literatúra-slovenská kultúra (stereotypizácia, schematizácia, postupné oslabovanie ideologickej determinovanosti až po diktát trhu po r. 1989).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry