RSS RSS print

Spolupracujeme s...

Katedra translatológie spolupracuje v oblasti vedy, výskumu, publikačnej, pedagogickej a organizačnej činnosti s:

-          katedrami/ústavmi translatológie, cudzích jazykov, slovakistiky, slavistiky, bohemistiky, hungaristiky, talianistiky na Slovensku a v zahraničí;

-          Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre preklad, Luxemburg;

-          Jednotou tlmočníkov a prekladateľov/časopisom Tlumočení a překlad, Praha;

-          Česko-slovenskou asociáciou pre porovnávaciu literárnu vedu;

-          časopisom NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE;

-          občianskym združením FILOLÓG.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry