RSS RSS print

Štúdium

Katedra translatológie je predovšetkým vedeckým pracoviskom, ktoré v oblasti štúdia organizačne a pedagogicky zabezpečuje translatologický základ pre všetky špecializácie a kombinácie v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo. Okrem toho organizačne zabezpečuje aj 3. stupeň doktorandského štúdia odboru Translatológia.

Štúdium programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Preto sa vytvorila štruktúra predmetov združených v translatologickom základe. Program translatologického základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), disciplíny literárnovedného pozadia s dôrazom na medziliterárne špecifiká (prekladová literatúra, literárna komparatistika), komparatívnu lingvistiku, kapitoly zo všeobecnej lingvistiky atď., nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Zostavený program sa zameriava aj na praktické cvičenia zo slovenčiny pre prekladateľov a tlmočníkov, teda slovenčiny ako štátneho jazyka, keďže zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich translatológov. Jazyková kompetencia študentov sa teda dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku v prekladateľskej praxi. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor v rámci Európskej únie tlmočí a prekladá predovšetkým z/do materinského jazyka (študenti medziodborového štúdia slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo absolvujú praktické lingvistické disciplíny s komparatívnym, resp. kontrastívnym akcentom).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry