RSS RSS print

Translatologické aktivity na UMB

Jedným z úspechov translatológov v Banskej Bystrici je nepochybne tradícia medzinárodných vedeckých konferencií Preklad a tlmočenie. Pod tlakom vývoja i zmien v našom vysokom školstve sme museli zmeniť koncepciu i organizáciu našich konferencií. Prešli sme z jednoročného cyklu  na dvojročný. Skúsenosti ukázali, že pôvodne zvolený rytmus kládol privysoké požiadavky na učiteľov plne zamestnaných pedagogickými a vedeckými aktivitami. Hmatateľným príspevkom do slovenského myslenia o preklade je  rad zborníkov, ktoré prezentujú výsledky jednotlivých konferencií. Ide o nasledujúce publikácie: Preklad a tlmočenie 1 (zost. a ved. redaktor: Eva Kudrjavcevová), Preklad a tlmočenie 2 (ved. redaktor: Nina Vietorová), Preklad a tlmočenie 3 (hlavný redaktor: Pavol Plutko, ved. redaktor: Imrich Sedlák), Preklad a tlmočenie 4 (ved. redaktori: Pavol Plutko, Imrich Sedlák), Preklad a tlmočenie 5 (zost. a ved. redaktor Imrich Sedlák), Preklad a tlmočenie 6 (zost. a ved. red.Imrich Sedlák), Preklad a tlmočenie 7 s podtitulom sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť (zost. Ján Vilikovský, Anita Huťková), Preklad a Tlmočenie 8 s  podtitulom preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii (zost. Mária Hardošová, Zdenko Dobrík), Preklad a tlmočenie 9 s podtitulom kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax (zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská) a Preklad a tlmočenie 10 s podtitulom nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. V apríli 2014 bol organizovaný už 11.ročník tejto konferencie, a to s podttitulom Má translatológia ešte čo ponúknuť? (Zborník je v štádiu prírpavy).

  Z osobností, ktoré sa významným spôsobom podieľali na ich organizovaní, by sme chceli osobitne pripomenúť profesorov Pavla Plutku a Imricha Sedláka, ktorí z nich (a to najmä v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine) vytvorili významné vedecké fóra pre domácich i zahraničných účastníkov. Dodajme, že konferencia Preklad a tlmočenie v roku 2012 oslávila svoje jubilejné desiate narodeniny, na jej organizovaní sa podieľali najmä oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva jednotlivých jazykových katedier, prioritne Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV UMB. Do jej organizovania sú dnes zainteresované viaceré subjekty – okrem Katedry translatológie a Katedry anglistiky a amerikanistiky aj ďalšie jazykové katedry, na desiatom ročníku participovali okrem FHV UMB aj Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Občianske združenie Filológ a Kancelária pre viacjazyčnosť pri Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad.

Druhou významnou aktivitou bystrickej translatológie je organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií Analytické sondy do textu. Nápad analyzovať text z rôznych uhlov pohľadu vznikol v roku 2003, v ktorom sa uskutočnila aj prvá konferencia, ktorej leitmotívom bola variabilita a širokospektrálnosť interpretácie textu alebo komunikátu a spôsobov jeho tvorby, pričom za základný formotvorný postup sa považovala predovšetkým analýza. V centre pozornosti bol najmä text z pohľadu synchrónnej lingvistiky) a analýzy prekladaných textov a tlmočených komunikátov.

Výsledkom konferenčného bádania bol zborník s názvom Analytické sondy do textu 1, ktorý vyšiel v roku 2004 (zost. Eva Čulenová, Ingrid Nosková, ved. redaktor Imrich Sedlák). Konferencia získala dobré ohlasy na vedeckej pôde, preto sa v roku 2005 organizoval druhý ročník tejto medzinárodnej konferencie. Druhý ročník, z ktorej vyšiel v roku 2006 zborník Analytické sondy do textu 2, sa obsahovo  zameral najmä na už preložené texty a tlmočené komunikáty (zost. Eva Čulenová, Ingrid Nosková, ved. redaktor Imrich Sedlák). Tretí ročník uvedenej konferencie bol organizovaný v septembri 2007, zborník bol publikovaný pod názvom Analytické sondy do textu 3 v roku 2008 (editori a ved. redaktori: Eva Čulenová, Ladislav György, Ivan Šuša). Zborník bol obsahovo členený do štyroch častí: 1. Zmeny vo vývine súčasných európskych jazykov, 2. Komparatívne pohľady na text, procesy prekladu a tlmočenia, 3. Pohľady súčasníka do zrkadla európskej literatúry, 4. Synchrónna lingvistika a literárny vývin v edukačnom procese. Na organizovaní týchto troch ročníkov výrazne participovala Katedra slovakistiky Filologickej fakulty UMB, neskôr Oddelenie prekladateľstva a tlmočníctva Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB, opäť v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine.

Jednota tlmočníkov a prekladateľov v Prahe v spolupráci s Fakultou humanitných vied organizuje konferenciu Od textu k prekladu. Ich editorkou je germanistka a translatologička Alena Ďuricová.

Katedra romanistiky FF UMB organizuje konferenciu so zameraním na jazykovedu, literatúru a translatológiu románskych jazykov Studia Romanistica Beliana, v roku 2013 sa uskutočnil jej tretí ročník. Editormi publikácie sú Massimo Arcangeli, Katarína Chovancová, Katarína Klimová a Eva Reichwalderová.  

Okrem týchto pravidelných vedeckých podujatí organizujeme aj špecificky a profilovo zamerané konferencie (spomenúť môžeme napríklad konferenciu o prekladovej tvorbe Márie Rázusovej Martákovej či Zory Jesenskej, ktoré sa konali na Filologickej fakulte UMB) či odborné stretnutia s významnými prekladateľmi a profesionálnymi tlmočníkmi z praxe. Aktívna je v tomto smere i Katedra hungaristiky, ktorá organizuje najmä konferencie zamerané na slovensko-maďarské vzťahy, resp. v širšom stredoeurópskom kontexte vo filológii s presahom k interkultúrnej komunikácii (spomeňme konferencie a zborníky Interkultúrne interpretácie, Literárne a jazykové interpretácie, Kontext-Filológia-Kultúra a i.)

Vedecký výskum nielen banskobystrických translatológov sa v minulosti prezentoval aj v odbornom filologicko-translatologicky orientovanom časopise Filologická revue, ktorý s ustálenou štruktúrou  (Štúdie a odborné články, Eseje, Recenzie, Informácie) vychádzal v  rokoch 1998 až 2006. Transformačné zmeny na univerzite v roku 2008 zastavili vydávanie časopisu, avšak v roku 2009 sa proces vydávania opäť naštartoval. Časopis vychádza v podobnej štruktúre dvakrát ročne pod názvom NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE a je zameraný na lingvistiku, literárnu vedu, translatológiu a kulturológiu. Jej medzinárodnú redakčnú radu tvoria odborníci zo Slovenska, Maďarska, Ruska a Srbska. Časopis doteraz publikoval štúdie a odborné články filológov a translatológov zo Slovenska,  Česka, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska a Taiwanu.

Od roku 2003 sa banskobystrická translatológia prezentuje aj prostredníctvom medzinárodného nekonferenčného vedeckého zborníka Translatológia a jej súvislosti (1/2003, 2/2007, 3/2009, 4/2011, 5/2014). Iniciátorkou a editorkou uvedených zborníkov je Zuzana Bohušová, na ich vydávaní participovali aj Juraj Dolník, Anita Huťková a  Anna Małgorzewicz a Joanna Szczęk z Poľska. Štvrté číslo (Studia Translatorica) vyšlo ako výsledok slovensko-poľsko-nemeckej spolupráce v roku 2011 (Dresden-Wroclaw).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry