RSS RSS print

Veda a výskum

Členovia katedry sa vo vedeckej oblasti dlhodobo orientujú na výskum

teórie všeobecnej translatológie,

špeciálnych translatologických disciplín, praxeológie prekladu;

komparáciu jazykov, s čím súvisí aj

výskum lingvokulturologickej sféry konkrétnych geograficko-kultúrnych celkov, čo otvára priestor na všeobecnolingvistické úvahy;

• ako aj na výskum synchrónnej lingvistiky korešpondujúci s potrebami absolventa odboru prekladateľstva a tlmočníctva v praxi.

• Osobitný priestor je vymedzený recepcii inonárodných literatúr a literárnej komparatistike.

• V súvislosti s načrtnutým portfóliom vedeckovýskumných, odborných i pedagogických aktivít sa katedra venuje aj výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka. PhDr. I. Šuša, PhD. pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Neapole (Taliansko), PhDr. Ladislav György, PhD. zase v Segedíne (Maďarsko), členovia katedry organizovali aj kurz EILC (2006) slovenčiny pre cudzincov a sústavne sa venujú výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Okrem toho publikujú odborné články a vedecké štúdie z oblasti didaktiky a metodiky vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Členovia Katedry translatológie publikovali množstvo odborných článkov, štúdií a monografií doma aj v zahraničí a udržujú bohaté kontakty s ďalšími filologicky zameranými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Česko a i.). Organizačne sa podieľajú na medzinárodných vedeckých podujatiach (napr. konferencia Preklad a tlmočenie), resp. participujú v redakčných a vedeckých radách filologicky a translatologicky orientovaných časopisov (napr. Nová Filologická Revue, Kritika prekladu, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények a i.).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry