RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity.)

Languages of V4 Countries in Modern Europe. (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity.)

Do projektu vstupujú jazykovední a kultúrni pracovníci vysokých škôl z krajín V4. Orientovať sa budú na výskum miesta súčasných národných jazykov V4, s ohľadom na tlaky globalizácie a prenikanie ďalších svetových jazykov do ...

Hybridita v jazyku, texte a translácii

Hybridity in language, text and in translation

Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu

Areal intersections of memoirs with the topic of Holocaust

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry