RSS RSS

Publikácie

Publikácie členov katedry do roku 2013 tu:

http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-pracovnikov-fhv/?ACTION=PUBLICATIONS_SEARCH&keyword=V%C5%A1etky+publik%C3%A1cie&cmsPublicationCategoryID=0&publicationYear=0&departmentCmsSiteID=34&keywordClear=&page=2

Vyhľadávanie v publikáciách
Analytické sondy do textu 3

Analytické sondy do textu 3 (Zborník)

Autor/Kolektív:ČULENOVÁ, Eva - GYORGY, Ladislav - ŠUŠA, Ivan (eds.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-643-6

Zborník z konferencie

Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature
Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vladimír Biloveský - Ivan Šuša
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1329-8

Predložená monografia mapuje vývin pedagogického i vedeckého translatologického výskumu v Banskej Bystrici od jej vzniku až po súčasnosť.

Banskobystrická translatológia
Egolingvistická projekcia reality

Egolingvistická projekcia reality (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Čulenová - Ladislav György - Jana Miškovská - Eva Schwarzová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0499-9

anotacia

HANKO KAI. 40 rokov karate v meste Senica

Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠUŠA, Ivan
Vydavateľstvo:Brno, Česká republika : Tribun EU, 2009. 170 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7399-828-8

anotacia

Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš

Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:GYORGY, Ladislav
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. 190 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0482-1

anotacia

Jazyk a štýl v slovenských zákonoch

Jazyk a štýl v slovenských zákonoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ČULENOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 140 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0053-3

anotacia

Jazyk. Matrica alebo plášť?

Jazyk. Matrica alebo plášť? (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ČULENOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 2012. 136 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0409-8

anotacia

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity
Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov
Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch

Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠUŠA, Ivan
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 145 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0122-6

anotacia

Kritika prekladu 1/1, 2014
Kritika prekladu 2/1, 2014
Languages in V4 Countries of contemporary Europe. Languages as a Means of Expression and Identity Formation
Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-861-4

anotácia

Neutralizačné intervencie v translácii – na príklade markerov v odborných textoch
Od textu k prekladu VIII
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry