print

Medzinárodné vzťahy

Manažment zahraničných vzťahov v rámci FHV je vedený referátom pre zahraničné vzťahy a edičnú činnosť, ktorý koordinuje všetky aktivity fakulty v tejto oblasti v úzkej spolupráci s Komisiou pre zahraničné vzťahy FHV menovanou dekanom fakulty. V komisii sú zastúpené všetky pracoviská a jej členovia sú koordinátormi príslušných aktivít v rámci katedier. Pre zjednotenie i zjednodušenie administratívnych postupov boli vypracované smernice dekana o povinnostiach pracovníkov a fakulty v oblasti zahraničných vzťahov.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry