print

Erasmus - mobilita administratívnych pracovníkov - školenia

Erasmus pre administratívnych pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2016/2017

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 11. 01. 2015 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Aktualizácia 18. 07. 2016: V akademickom roku 2016/2017 bolo na fakultu pridelených 1 640 EUR, uskutočniť sa môžu 3 mobility administratívnych pracovníkov.

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Podmienky mobility: podobné ako pri mobilitách pedagógov


Erasmus pre učiteľov a administratívnych pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2015/2016

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 13. 02. 2015 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2015/2016 je k dispozícii v prílohe na konci tejto stránky. 

V akademickom mroku 2015/2016 bolo na fakultu ridelených 1 485 EUR, celkovo sa môžu zrealizovať 3 mobility.


Mobilita pracovníka VŠ za účelom školenia

Mobilita pracovníkov VŠ - mobilita všetkých pracovníkov VŠ (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci VŠ) za účelom školenia na partnerskej VŠ alebo do podniku v zahraničí.

Pracovný plán (Work Programme) je krátky pracovný plán pracovníka VŠ, ktorého nevyhnutnou súčasťou je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu a aktivity realizované počas mobility. Prijímajúca inštitúcia musí vopred súhlasiť s pracovným plánom pracovníka, ktorý inštitúciu navštívi. Nevyhnutnou súčasťou je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu (jednoznačnú prínosnosť mobility) a aktivity realizované počas mobility.

Výber pracovníkov VŠ - Pracovníci sú vybraní na základe predloženého pracovného plánu a hodnotí sa hlavne motivácia zamestnanca ísť na mobilitu a prínos mobility pre príslušné oddelenie UMB. Pri mobilite sa zvažuje jazyková kvalifikácia na pobyt v cudzej krajine (znalosť cudieho jazyka, schopnosť dorozumieť sa). Uprednostňujú sa pracovníci zahraničných oddelení, alebo oddelení priamo spolupracujúcich so zahraničnou univerzitou. Výber pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.  

Typy aktivít - Cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie a pod.

Dĺžka mobility pracovníkov VŠ - Povolená dĺžka mobility je 1 až 6 týždňov (1 týždeň = 5 pracovných dní). Kratšia mobilita ako jeden týždeň je povolená v prípade, ak pracovná náplň pracovníka neumožňuje dlhšiu absenciu na pracovisku. Takáto mobilita musí byť vysielajúcou VŠ dostatočne odôvodnená. Povolená dĺžka mobility na UMB je jednotne pre všetkých zamestnancov stanovená na 4 pracovné dni.


 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry