print

ERASMUS - mobilita pedagógov - výučba

Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2016/2017

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 11. 01. 2016 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Aktualizácia 18. 07. 2016: V akademickom roku 2016/2017 bolo na fakultu pridelených 17 530 EUR, uskutočniť sa môže 35 mobilít za účelom prednáškového pobytu. Zoznam učiteľov so schválenými grantami je prílohou tejto stránky.

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Pravidlá:

 • Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 2 - 3 dni aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV).
 • Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.
 • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).
 • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Sadzobník grantov je prílohou tejto stránky.
 • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 1. 6. 2016 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
 • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Erasmus pre učiteľov a administratívnych pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2015/2016

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 13. 02. 2015 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2015/2016 je k dispozícii v prílohe na konci tejto stránky. 

Na akademický rok 2015/2016 bolo na fakultu pridelených 9 980 EUR, celkovo sa musí zrealizovať 19 mobilít.


Bez programu výučby nie je možné prednáškový pobyt považovať za schválený.

Pred realizáciou pobytu (na základe týchto dokumentov bude zaslaný grant)

 • Program výučby/Teaching programme - povinné.
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo Sofie – povinné. Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať na referáte pre ZV FF UMB.
 • Kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí - povinné (FF UMB poskytuje svojim pracovníkom poistnú kartičku UNION, preto si toto poistenie nemusí zamestnanec zabezpečovať sám).
 • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.

Po návrate z pobytu:

 • Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré obsahuje:
 • Certifikát o potvrdení dĺžky pobytu
 • Cestovné doklady – originál cestovných lístkov (k letenke aj palubné lístky).
 • Potvrdenie o úhrade za ubytovanie (faktúra al. príjmový pokladničný doklad)
 • Cestovný príkaz
 • Správu zo zahraničnej pracovnej cesty po ukončení mobility podľa novej smernice o cestovných náhradách, platnej od 5. 6. 2013.
 • Správa – Výučba učiteľa/ Správa Erasmus - učiteľ vypĺňa on-line na základe doručeného e-mailu.
 • Akékoľvek ďalšie relevantné doklady – iba ak nejaké sú.
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry