print

ERASMUS - mobilita študentov - pracovná stáž


Ponuka stáží – on-line databáza:

ERASMUSINTERN.org : http://www.erasmusintern.org/  Where trainees and traineeships meet. Check out the opportunities offered!


Podmienky:

Vzhľadom na nový program Erasmus+ vstupujú do platnosti niektoré nové podmienky, všetky informácie nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/ najdôležitejšia zmena: na mobilitu môžu vycestovať i študenti, ktorí sa už v predchádzajúcom období zúčastnili programu LLP/Erasmus, tak aby platilo, že v každom stupni štúdia môže študent absolvovať mobilitu i stáž. Maximálne 12 mesiacov v každom stupni štúdia.

Kde sa môže stáž realizovať?

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie.
K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Existujú tri rôzne možnosti pre mobilitu – stáž:

  1. Stáž je súčasťou študijného programu (počíta sa do stupňa štúdia);
  2. Stáž je dobrovoľná (nie je povinná pre stupeň štúdia);
  3. Stáž čerstvých absolventov

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2016/2017

Aktualizácia 07. 11. 2016: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné výberové konanie na päť2-mesačných praktických stáží v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Prihlášku s povinnými prílohami môžete odovzdať do 31. 01. 2017 fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40), Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). O praktickú stáž sa môžu uchádzať aj čerství absolventi. Prvé výberové konanie sa uskutoční v mesiaci február 2017. Financovanie: 2 mobility z finančných prostriedkov akademického roka 2015/2016 - grant vo výške stanovenom pre daný akademický rok. 3 mobility z finančných prostriedkov akademického roka 2016/2017.

Aktualizácia 03. 08. 2016: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné výberové konanie na dve 2-mesačné praktické stáže v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Prihlášku s povinnými prílohami môžete odovzdávať priebežne fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40), Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). O praktickú stáž  sa môžu uchádzať aj čerství absolventi. Prvé výberové konanie sa uskutoční v mesiaci október 2016. V prípade odstúpenia od mobility bude vypísané ďalšie kolo výberového konania.

Aktualizácia 18. 07. 2016: V akademickom roku 2016/2017 bolo na fakultu pridelených 11 380 EUR, uskutočniť sa môže 9 študentských mobilít za účelom praktickej stáže. Sadzobník grantov nájdete v sekcii Erasmu - mobilita štúdentov - štúdium ako prílohu stránky. 

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 11. 01. 2016 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá).

Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov.

Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2016/2017 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus - štúdium. 

Praktická stáž pre absolventov štúdia:

  • Našim absolventom pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.
  • Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ nepodlieha zdaňovaniu.
  • Mobilita účastníka musí skončiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu ukončenia štúdia na UMB. Účastník je povinný predložiť potvrdenie zo študijného oddelenia o ukončení štúdia na UMB. Toto potvrdenie obsahuje dátum ukončenia jeho štúdia na UMB a tvorí Prílohu III, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pridelení finančnej podpory.

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2015/2016

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala druhé kolo výberového konania na praktické stáže v akademickom roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 11. 2015 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). O výsledku výberu budú študenti ifnromovaní e-mailom.

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže v akademickom roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 13. 02. 2015 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá).

Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov.

Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2015/2016 je k dispozícii v prílohe na stránke Eramsus - štúdium. 

Na akademický rok 2015/2016 bolo pridelených na fakultu na stáže 13 200 EUR, z ktorých sa musí zrealizovať 13 mobilít.


POVINNÉ POISTENIA v rámci Erazmus stáže: 

3.1 Poistenie liečebných nákladov (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo preukazu/poistnej zmluvy: ...)

3.2 Poistenie zodpovednosti za škodu (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku) (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo poistnej zmluvy: ...)

3.3 Úrazové poistenie (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy) (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo poistnej zmluvy: ...)

Študent pred podpisom zmluvy o pridelení grantu musí doložiť fotokópiu poistnej zmluvy.Študenti, ktorí nemajú vo svojom študijnom programe možnosť absolvovania odbornej stáže resp. praxe (napr. učiteľské odbory) môžu absolvovať pracovnú stáž v rámci výberového predmetu spoločného základu:

Názov predmetu: Praktická stáž Erasmus 

Opis predmetu: Stáže sa budú vykonávať v organizáciách členských krajín Európskej únie a EHS. Študenti sa zoznámia s pracovným prostredím, mechanizmami a metódami riadenia, problémami, ktoré si zvolia ako predmet pozorovania, analýzy, ktoré spracujú ako návrhy na riešenie v samostatnej seminárnej práci, posudzovanej zástupcom manažmentu vybranej organizácie. Oboznámenie sa so sociálnou sférou, kultúrou a miestnymi zvykmi. Účelom stáže je nadobudnú širšie znalosti v odbornej terminológii v cudzom jazyku. Rozsah súvislej stáže je minimálne 3 mesiace, maximálne 6 mesiacov v ZS a LS. Hlavné kritérium výberu účastníkov stáže je ich schopnosť participovať na hľadaní akceptujúcej firmy v zahraničí, jazykové znalosti, vypracovanie pracovného plánu stáže, ktorý je v súlade so študijným profilom odboru študenta, prospech študenta a ostatné aktivity spoločenského života.

Vyučovací jazyk: jazyk krajín EÚ a EHS, resp. jazyk hostiteľského štátu

Hodnotenie: 100 % realizácia individuálneho projektu stáže

vypracovanie záverečnej správy o praktickej stáži

Ceritifikát o absolvovaní stáže vystavený prijímajúcou firmou

Počet kreditov: 5


Stránka o členských krajinách Európskej únie (pobyt v krajine, štúdium v krajine, školné, ubytovanie, víza, študijné stáže, štipendiá a iné užitočné rady ....)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry