print

Komisia pre zahraničné vzťahy

Členovia komisie FF UMB na svojich pracoviskách zabezpečujú:

  • spracúvanie ročných správ a hodnotení prínosu medzinárodných vzťahov pre rozvoj fakulty v tejto oblasti;
  • podnecovali a informovali členov katedry o aktivitách a možnostiach v oblasti zahraničných vzťahov. Riadili sa pokynmi predsedu komisie pre zahraničné vzťahy;
  • zodpovedali za realizáciu Erasmus programu na katedre. Administratívne zabezpečovali Erasmus mobility pedagógov a študentov (outgoing a incoming), vrátane uznávania štúdia resp. praxe študenta absolvovaného na hosťujúcej inštitúcií v zahraničí. Riadili sa pokynmi fakultného Erasmus koordinátora a administrátora;
  • prípravu podkladov na priebežnú inováciu internetovej stránky katedry v cudzojazyčných verziách a jej celkovú úroveň;
  • prijímanie a zabezpečenie pobytu zahraničných hostí vrátane ich odborného programu v spolupráci s vedúcim katedry fakulty.

 predseda komisie:
 prodekan pre medzinárodné vzťahy

 prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
 Fakultná Erasmus administrátorka  PhDr. Ingrid Balážová
 členovia:   

 Katedra anglistiky a amerikanistiky

 PhDr. Elena Vallová, PhD.

 PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

 Katedra etiky a aplikovanej etiky  prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

 Katedra európskych kultúrnych štúdií

 Mgr. Eva Hoehn, PhD.
 Katedra filozofie  doc. Mgr. Juraj Šuch, PhD.

 Katedra germanistiky

 doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 
 Katedra histórie  Mgr. Imrich Nagy, PhD.
 Katedra hungaristiky  PhDr. Zoran Ardamica, PhD.

 Katedra romanistiky

 Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
 Katedra slovanských jazykov  Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 Katedra slovenského jazyka a komunikácie      

 Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

 Mgr. Alexandra Chomová, PhD.
 Katedra telesnej výchovy a športu  Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
 Katedra translatológie  PhDr. Anita Huťková, PhD.
 Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií  Mgr. Roman Hofreiter

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry