print

Medzinárodná spolupráca vo vzdelávaní a výskume - zmluvy

Túto formu medzinárodnej spolupráce sme pokladali a pokladáme za najvýhodnejšiu, pretože ona umožňuje, na základe precizovania možností a požiadaviek oboch strán, najlepšie, najvýhodnejšie a recipročne realizovať zámery partnerov v dohodnutých oblastiach. Usilujeme sa ju preto kontinuálne rozširovať a prehlbovať. Prioritami v oblasti zahraničných vzťahov naďalej ostane orientácia na zmluvné vzťahy a prehlbovanie ďalších kontaktov (podpísanie bilaterálnych zmlúv s nezmluvnými inštitúciami).

Česká republika

Maďarsko

Nemecko

Poľsko

Rusko

Taliansko

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry