print

Štúdium v zahraničí

Najdôležitejšou etapou medzinárodných vzťahov na našej fakulte bude zavedenie kreditového systému vzdelávania (ECTS) od akademického roka 2001/2002. To dovolí uznávať získané kredity tým, ktorí sa rozhodli začať alebo pokračovať vo svojom štúdiu na rôznych európskych univerzitách a chcú mať možnosť získavať tituly kedykoľvek v priebehu svojich profesijných kariér a z rôznych východiskových pozícií. Študentov chceme nabádať, aby strávili aspoň jeden semester na univerzitách mimo svojej krajiny. Rovnako by malo i viac učiteľov a výskumných pracovníkov pracovať v iných európskych krajinách.

 Národný štipendijný program

 

 

Program celoživotného vzdelávania

Comenius

Erasmus

Leonardo

Grundvig

Erasmus Mundus

Acia Rakúsko-Slovensko

CEEPUS 

 Fulbright  

 

  

 

 

 Nadácia otvorenej spoločnosti  

 

  

 

Ponuka stáží – on-line databázy:

· JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/

· Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

Databáza ponúkaných štipendií v Európe:

· Scholarhipportal: http://www.scholarshipportal.eu/


LOTYŠSKO:

LITHUANIAN STATE SCHOLARSHIPS FOR APPLICANTS FROM SLOVAK REPUBLIC

 


Študenti odchádzajúci na študijné pobyty do zahraničia (napr. Erasmus+, CEEPUS, Národný štipendijný program, vládne bilaterálne štipendiá, štipendiá prostredníctvom SAIA a pod.)

môžu požiadať o individuány študijný plán (IŠP). Viac informácií nájdete na webovej stránke študijného oddelenia v časti talčivá študijného oddelenia.


Ak uvažujete nad študiijným pobytom v zahraničí, ale máte pochybnosti, či by Vám štipendium uhradilo výdavky, odporúčame nasledujúcu MAPU SVETA ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV: http://www.expatistan.com/cost-of-living/index Po kliknutí na konkrétne mesto záujmu zistíte cenu jedla, nájomného, mestskej dopravy a pod.


INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

JAZYKOVÉ TESTY

ŠTIPENDIÁ

I. Vládne bilaterálne štipendiá

Vládne štipendiá vyplývajú z bilaterálnych medzivládnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy uzavretých MŠ SR s partnerskými zahraničnými ministerstvami.

 1. Medzivládne dohody Informácie o existujúcich vládnych štipendiách poskytuje SAIA. Aktuálne ponuky sú v priebehu roka zverejňované aj v rôznych médiách, informácie sú k dispozícii aj na internetovej stránke http://www.saia.sk/

 2. Bilaterálny medzivládny program Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní Akcia Rakúsko-SR je financovaná Spolkovým ministerstvom pre vedu Rakúskej republiky a Ministerstvom školstva SR. Bližšie informácie získate na adrese http://www.saaic.sk/

 3. Bilaterálny slovensko-americký medzivládny program Komisia J.W.Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike. Komisia J.W.Fulbrighta udeľuje štipendiá záujemcom o postgraduálny pobyt v USA. Jej programy sú určené absolventom vysokých škôl a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o pobyt na vysokej škole v USA v rozsahu max. do 10 mesiacov. Podrobné informácie o jednotlivých programoch a prihlášky získate na adrese: Fulbrightova komisia, Levická 3, 821 08 Bratislava, e-mail: office@fulb.sanet.sk

II. Štipendiá prostredníctvom SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor na základe požiadania domácich i zahraničných organizácií administratívne zabezpečuje výber na štipendiá. Informácie o štipendiách SAIA-SCTS pravidelne zverejňuje v Bulletine SAIA, ako aj na internetovej stránke http://www.saia.sk/  

III. Štipendiá univerzitné

Univerzitné štipendiá sú udeľované na základe bilaterálnych dohôd medzi jednotlivými slovenskými a zahraničnými univerzitami, resp. poskytované zahraničnou organizáciou priamo univerzite alebo fakulte na Slovensku. Informácie o existujúcich štipendiách poskytujú zahraničné oddelenia rektorátov jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Vysoké školy určujú kritériá výberu a stanovujú podmienky.

IV.  Štipendiá ponúkané zahraničnou univerzitou konkurznou formou

Zahraničná univerzita v rámci svojho štipendijného programu vypisuje štipendiá s definovanými podmienkami pre udelenie štipendia domácim a zahraničným uchádzačom. Študenti sa uchádzajú o získanie univerzitného štipendia na študijný pobyt individuálne. Aktuálne ponuky zverejňuje SAIA-SCTS v Bulletine SAIA. Sú k dispozícii aj na internetových stránkach konkrétnych vysokých škôl.

V.   Štipendiá, resp. finančné príspevky na študijné pobyty v zahraničí, poskytované prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií na Slovensku

 1.  Britská rada (British Council) Poskytuje štipendiá na vypísané študijné a výskumné pobyty vo Veľkej Británii. Aktuálna ponuka je k dispozícii na internetovej adrese http://www.britcoun.org/Slovakia

 2.  Open Society Foundation - Nadácia otvorenej spoločnosti .Poskytuje štipendiá vysokoškolským a stredoškolským študentom na študijné pobyty v zahraničí. Informácie o aktuálnych ponukách na štipendijné pobyty vypísané OSF získate na internetovej adrese http://www.osf.sk/

 3.  Nadácia Charta 77 Poskytuje cestovné granty na úhradu cestovných nákladov na semináre, stáže alebo štúdium v zahraničí. Vyžaduje sa akceptačný list od pozývajúcej organizácie, resp. zahraničnej vysokej školy alebo univerzity. Bližšie informácie: Nadácia Charta 77, Staromestská 6D, 811 03 Bratislava

 4. Nadácia Michala Kováča a Václava Havla Finančne podporuje študijné pobyty (maximálne ročné) na univerzitách, vysokých školách a vedeckých pracoviskách v  Českej republike. Bližšie informácie: Nadácia Michala Kováča a Václava Havla, Štúrova 6, 811 02 Bratislava

 VI.   Štipendiá prostredníctvom multilaterálnych programov

 1. CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) je multilaterálny program pre strednú a východnú Európu v najširšom ponímaní. Cieľom programu je vytvoriť priestor pre akademickú mobilitu v strednej Európe. Bližšie informácie: http://www.saia.sk/

 2. ERASMUS Erasmus je jedným z programov multilaterálneho programu Európskej únie Sokrates. Cieľom programu je rozvíjanie európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Granty na mobilitu prideľuje Národná kancelária programu Sokrates na Slovensku jednotlivým univerzitám a vysokým školám. Bližšie informácie: http://www.saaic.sk/

 3. COMENIUS je adresovaný študentom cudzích jazykov, budúcim učiteľom, ktorí sa po získaní kvalifikácie môžu uchádzať o grant na pobyt v niektorej z členských krajín EÚ. Získaním kvalifikácie sa rozumie ukončenie minimálne dvoch rokov štúdia cudzieho jazyka na vysokej škole, pričom upresnostnení budú študenti po ukončení posledného ročníka, ktorí nikdy nepôsobili v úlohe učiteľov cudzích jazykov. Bližšie informácie: http://www.saaic.sk/

 4. Mládež kladie dôraz na rast uvedomenia a pocitu solidarity mládeže, na jej aktívnu angažovanosť do európskych ideálov a podporu ducha iniciatívnosti a podnikavosti. Je zameraný na organizovanie medzinárodných výmen mládeže, prostredníctvom ktorých majú mladí ľudia možnosť získať nové vedomosti o európskych kultúrach a podporovať vzájomnú spoluprácu mladých ľudí v ich voľnom čase. Bližšie informácie: http://www.iuventa.sk/nafym

 5. Leonardo da Vinci II je zameraný na rozvoj zručností a kompetencií mladých ľudí v rámci úvodného odborného vzdelávania a prípravy na stredných a vysokých školách a skvalitnenie celoživotného odborného vzdelávania a prípravy pracovníkov podnikovej sféry. Tento cieľ sa bude snažiť dosiahnuť pomocou inovačných projektov zameraných na zavádzanie nových učebných a  študijných odborov, vzdelávanie pedagógov a manažérov a transfer nových technológií do podnikov, vyučovanie cudzieho jazyk ako základnej súčasti odborného vzdelávania a prípravy, odborné stáže a praxe žiakov, študentov, pedagógov a manažérov vzdelávania a sociálnych partnerov v podnikoch. Bližšie informácie: http://www.saaic.sk/.

VII.  Štipendiá (finančná podpora) rôznych nadácií v zahraničí

Mnohé zahraničné nadácie udeľujú granty na podporu štúdia zahraničných študentov na základe vlastných kritérií. Bližšie informácie získate v SAIA-SCTS, prípadne si ich môžete vyhľadať v Internete.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry