RSS RSS print

Na FF UMB sa stretli lingvisti z krajín V4

Odborníci V4 diskutovali na UMB o jazyku a identite

 

V dňoch 13-14. septembra 2016 sa na Filozofickej fakulte UMB uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Jazyky V4 v súčasnej Európe, ktorej hlavným organizátorom bola Katedra translatológie FF. Podujatie otvoril dekan FF UMB prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. Vedúci Katedry translatológie FF UMB doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. priblížil hlavné ciele konferencie a priority výskumu v uvedenej oblasti.

 Leitmotívom tejto konferencie bol vzťah jazyka a identity. Jej účastníci diskutovali o paralelách tohto vzťahu, jeho naplnení a zároveň aj možných tenziách, ako vplýva jazyk na identitu, ako ju formuje, ako sa jazyk a spoločnosť vyrovnáva s globalizačnými tendenciami či aké je miesto angličtiny v súčasných jazykoch V4. Odborníci riešili otázky bilingvizmu, vyučovania slovenského jazyka (menšinového či cudzieho) či diskutovali o podobách slovenčiny a identity slovenskej minority v zahraničí a o vzťahu jazyka a regionálnej a pohraničnej identite.

Medzinárodná vedecká konferencia o jazykoch v krajinách V4 v súčasnej Európe bola vyústením rovnomenného projektu Medzinárodného vyšehradského fondu. Projekt presahuje čisto lingvistický charakter a svojim zameraním na vzťah jazyka a identity smeruje k širším (a v dnešnej dobe výrazne zdôrazňovaným) areálovým prienikom. „Areálovým“ nielen v zmysle geografickom (tam sú paralely neodškriepiteľné), ale aj v zmysle prienikov viacerých vedných disciplín (teda vedných areálov), ktoré formujú vzťah jazyk a identita. 

Na projekte participujú štyri partnerské univerzity – okrem Univerzity Mateja Bela aj Ostravská univerzita (prioritne z Centra výskumu odborného jazyka – hlavnou koordinátorkou je prof. Lenka Vaňková), Segedínska univerzita (z tamojšej Katedry slovenského jazyka, ale aj z Katedry germanistiky a románskych jazykov, hlavnou koordinátorkou je doc. Tunde Tušková) a napokon z Univerzity v Katowiciach (z Inštitútu slovanskej filológie a z Katedry medzinárodných poľských štúdií, hlavnou koordinátorkou za poľskú časť je Dr. Lucyna Spyrka). Téma projektu a zároveň aj téma konferencie zaujala (okrem už spomínaných 4 univerzít) aj kolegov z ďalších fakúlt a univerzít v rámci krajín V4 a rozšírila tak toto podujatie – napr. z univerzít z Varšavy, Sosnowiec, z Budapešti, z domácich z Univerzity Komenského, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre či z Univerzity Jánosa Selyho z Komárna.

Veľký podiel na vypracovaní tohto projektu a následnú komunikáciu s partnermi má najmä vedúca celého riešiteľského kolektívu Dr. Anita Huťková, PhD. V riešiteľskom kolektíve sú aj doc. Ivan Šuša (zástupca hlavnej riešiteľky), Dr. Ladislav Gyorgy, Dr. Eva Čulenová (všetci z Katedry translatológie FF UMB) a Dr. Anita Račáková z Katedry slovanských jazykov FF UMB.

Výstupom tohto podujatia bude jeden vedecký zborník v jazykoch V4 s príspevkami všetkých účastníkov (a v prípade riešiteľov projektu aj ďalší zborník v angličtine).

Konferencia sa stretla aj s pozitívnymi ohlasmi v médiách, a to najmä vďaka aktivitám Mgr. Zuzany Ševčíkovej z odboru marketingovej komunikácie UMB.    

 

Uverejnili o nás:

http://www.teraz.sk/regiony/v-banskej-bystrici-sa-bude-hovorit-o-ja/217098-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-jazykova-konferencia/29344-clanok.html

http://www.24hod.sk/v-banskej-bystrici-budu-odbornici-hovorit-o-jazykoch-krajin-v4-cl462042.html

http://nasabystrica.sme.sk/c/20270598/odbornici-budu-na-umb-hovorit-o-jazykoch-krajin-v4-v-dnesnej-europe.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/vzdelavanie/skoly-skolske-zariadenia/univerzity/univerzita-mateja-bela/jazyky-krajin-v4-v-sucasnej-europe

https://www.umb.sk/aktuality/konferencia-jazyky-krajin-v4-na-umb.html

RTVS, Rádio Regina, rozhovor s doc. I. Šušom, prof. Žilákovou, Dr. L. Spyrkou a Dr. E. Čulenovou – 14. 9. 2016, 15.10. hod. (publicistika)

Správy RTVS, Rádio Regina, 14. 9. 2016, správa o podujatí + rozhovor s doc. I. Šušom (spravodajstvo)

Fotogaléria z podujatia:

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-translatologie/fotogaleria/jazyky-v-krajinach-v4-visegrad-fund-medzinarodna-vedecka-konferencia.html

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry