RSS RSS print

XV. medzinárodná konferencia: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra germanistiky FF UMB, Jednota tlmočníkov a prekladateľov Praha, Riešiteľský kolektív projektu APVV – 0226-12
Dátum a čas začiatku:13. okt. 2016 - 8:00
Dátum a čas konca:14. okt. 2016 - 15:00
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:45 €
Kontakt:Filozofická fakulta UMB, Katedra germanistiky, Anna Ivínová, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika; Tel: 048/ 446 55 11
E-mail:ff.kge@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,

ktorá sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu.

            Cieľom konferencie je pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa teoretickými aj praktickými aspektmi odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti. Konferencia je zameraná na nasledovné vecné okruhy profesionálnej komunikácie:

  • preklad právnych textov,
  • jazyk odbornej komunikácie (charakteristika jazykových osobitostí odborného jazykového štýlu),
  • terminológia a terminografia (tvorba a využívanie terminologických elektronických slovníkov a terminologických databáz),
  • translatologické aspekty odborného textu a odbornej komunikácie.

 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky FF UMB,  

Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha,

Riešiteľský kolektív projektu APVV – 0226-12

 organizuje v rámci konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XV.

pre tlmočníkov, prekladateľov, lingvistov

 

 ČESKO-NEMECKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁR

 

Prednášajúca: Mgr. CATHERINA ŠTIFTEROVÁ

       (Katedra jazykov PF UK / ÚTRL FF UK)

Téma: TERMINOLÓGIA Z VYBRANÝCH OBLASTÍ TRESTNÉHO PRÁVA

 

Účastnícky poplatok 30,- € je potrebné uhradiť do 15. 09. 2016   na č. účtu:  IBAN SK75 8180 0000 0070 0009 5590, SWIFT: SPSRSKBA, variabilný symbol: 103372.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry