RSS RSS print

Profesor Fremal prebral Cenu Daniela Rapanta

Dňa 2. júna 2016 bola v Bratislave slávnostné udelená Cena Daniela Rapanta bývalému zamestnancovi Katedry histórie FF UMB

prof. PhDr. Karolovi Fremalovi, CSc.

Cenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1995 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí.

Milému kolegovi k udeleniu ceny srdečne blahoželajú všetci členovia katedry histórie.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry