print

Poukážte 2% z dane pre HA

Poukážte 2% (resp. 3%) zo svojich už zaplatených daní

V priebehu týchto týždňov sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% (3%) Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občianske združenie Humanitas Academica v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% (3%) a použiť finančné prostriedky na podporu výchovy, vzdelávania  a výskumu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% (3%) z už zaplatenej dane pre združenie.

Až 80% Vami darovaných prostriedkov môže smerovať na podporu aktivít Vašej katedry.

Ak sa rozhodnete podporiť združenie uvedenými 2% je potrebné vykonať:

Fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane“. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre Humanitas Academica podľa predtlače (príloha č.1). Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo ich prineste (pošlite) Ing. Ingrid Bottkovej, kancelária č. 17 - Dekanát FF UMB, najneskôr do 27. apríla 2016.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolonku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ pre Humanitas Academica podľa predtlače (príloha č.2) a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31. marca 2016.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak združenie, za čo Vám vopred ďakujeme.

V prílohe nižšie sa nachádza príloha s formulárom s prehlásením k darovaniu.

S pozdravom

Mgr. Martin Schmidt, PhD.
predseda obč. združenia Humanitas Academica

prof. PaedDr. Karol Gorner, PhD.
dekan FF UMB

 

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry