print

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

HUMANITAS ACADEMICA

 

 

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 

1.1.      Názov občianskeho združenia je HUMANITAS ACADEMICA (skratka HA).

 

1.2.      Občianske združenie pôsobí pri Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v

            Banskej Bystrici.

 

1.3.      Sídlom je Banská Bystrica, Tajovského ul. č.40.

 

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 

2.1       Základným cieľom združenia je prispievať k rozvoju a propagácii   

            vysokoškolského vzdelávania a vedy.

 

2.2       Združenie dosahuje svoje ciele v nasledovných činnostiach:

a)      podpora organizovania vzdelávacích kurzov a seminárov, konferencií, kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých a spoločenských podujatí,

b)      podpora účasti na seminároch, konferenciách, kultúrnych, umeleckých, vedeckých, športových a spoločenských podujatiach doma a v zahraničí,

c)      podpora študijných a výskumných pobytov doma a v zahraničí,

d)     podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie literatúry,

e)      zlepšovanie materiálno-technických podmienok a prostredia vzdelávacieho a výskumného procesu,

f)       podpora marketingových aktivít, vrátane spolupráce s absolventmi, s cieľom propagácie štúdia a vedy.

 

 

 

Článok 3

Členstvo v združení

 

3.1     Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo   

           právnická osoba, ak súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

 

3.2     Členstvo je dobrovoľné a vzniká dňom schválenia písomnej žiadosti správnou

                      radou. Dokladom členstva je potvrdenie vydané správnou radou.

 

3.3      Zánik členstva vzniká:

a)      vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

b)      vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnou radou o vylúčení,

c)      úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d)     zánikom združenia.

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 

4.1       Člen má právo najmä:

a)      zúčastňovať sa na činnosti združenia,

b)      voliť a byť volený do orgánov združenia,

c)      obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

d)     využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami,

e)      byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

4.2       Člen má povinnosti najmä:

a)      dodržiavať stanovy združenia,

b)      plniť uznesenia orgánov združenia

c)      zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi združenia,

d)     aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia.

 

 

Článok 5

Orgány združenia

 

5.1        Orgánmi združenia sú:

a)      valné zhromaždenie,

b)      správna rada,

c)      predseda správnej rady - štatutárny orgán,

d)     dozorná rada - kontrolný orgán.

             Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

 

5.2      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo  

            všetkých členov združenia,

a)      rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,

b)      schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

c)      schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

d)     schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e)      volí a odvoláva členov správnej rady, predsedu správnej rady a členov dozornej rady.

 

5.2.1.  Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva správna rada najmenej jedenkrát do roka formou pozvánky každému členovi združenia aspoň sedem dní vopred. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a uznesenia sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných.

 

5.3       Správna rada je výkonným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Správna rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Správna rada sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a uznesenia sú prijaté väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

 

5.3.1    Správna rada vykonáva najmä:

a)      riadenie a zabezpečenie bežnej činnosti združenia,

b)      zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c)      vypracúva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktoré predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu,

d)     rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

e)      rozhoduje o zrušení alebo zlúčení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení alebo zlúčení združenia,

f)       ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia.

 

5.3.2.   Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti ustanoviť sekretára alebo

            hospodára združenia.

 

5.4       Štatutárnym orgánom je predseda správnej rady, ktorý zastupuje združenie   

            navonok. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

 

5.5       Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade. Dozorná rada má najmenej 3 členov. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a uznesenia sú prijaté väčšinou prítomných členov. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

 

 

Článok 6

Hospodárenie združenia

 

6.1       Hospodárenie s majetkom a hospodársku činnosť realizuje združenie podľa všeobecne platných právnych predpisov. Združenie nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne a pod kontrolou dozornej rady.

 

6.2       Zdrojmi majetku sú:

a)      dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

b)      výnosy z majetku,

c)      príjmy z činností pri plnení cieľov združenia.

 

6.3       Za hospodárenie zodpovedá správna rada. Prostriedky združenia možno poskytnúť len na realizáciu cieľov združenia uvedených v článku 2 týchto stanov. Prostriedky možno poskytnúť na materiálno technické zabezpečenie činnosti združenia, na odmeňovanie pracovníkov združenia a na úhradu vynaložených nákladov pri zabezpečovaní činností združenia.

 

6.4      Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený v peňažnom ústave.

 

6.5      Majetok združenia môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu združenia, prípadne na iné aktivity v súlade s jeho stanovami.

 

 

Článok 7

 Zánik združenia

 

7.1      Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným

           združením. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje

            aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

 

7.2      Ak zaniká rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

8.1       Návrh na zmenu stanov HUMANITAS ACADEMICA z roku 2001 prerokovalo a schválilo valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia dňa 18. 12. 2001.

 

8.2       Schválením týchto stanov HUMANITAS ACADEMICA sa rušia stanovy HUMANITAS ACADEMICA registrované MV SR z 18.3.2002 pod číslom spisu VVS/1-900/90-13028. Tieto stanovy nadobúdajú svoju účinnosť a platnosť vzatím zmeny na vedomie MV SR.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry