print

Poslanie Filozofickej fakulty

Poslanie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela

 

Poslaním Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a realizovať výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied s cieľom vychovať odborníkov, ktorí svojou tvorivou a zodpovednou prácou prispejú k rozvoju vymedzených oblastí vedy, kultúry, športu a školstva. Vzdelávanie a vedecký výskum fakulta realizuje na princípoch rovnosti, tolerancie a kritického myslenia a dbá na ich kvalitu a spoločenský prospech.  

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry