print

Často kladené otázky k prijímaciemu konaniu

Otázka: Čo je potrebné doložiť k prihláške na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo"?

Odpoveď: Uchádzač o uvedený študijný program musí byť  registrovaným členom niektorého zo slovenských športových zväzov + aktívnym hráčom alebo držiteľom kvalifikácie trénera 2. stupňa (okrem športov, kde stačí 1. stupeň). Bližšie info o ponúkaných špecializáciách tu.

K prihláške je potrebné zaslať aj Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB .

 

Otázka: Musí uchádzač ovládať oba jazyky v prípade, ak sa hlási na kombinačné štúdium prekladateľstva a tlmočníctva resp. učiteľstva?

Odpoveď: Áno. Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a aj učiteľstva cudzích jazykov nie je určené na základnú výuku jazyka, uchádzač musí oba jazyky ovládať minimálne na úrovni B1, pri niektorých jazykoch sa požaduje úroveň B2 (bližšie informácie tu). Platí to aj pri jazykoch, kde sa nevykonáva prijímacia skúška. Výučba začína od septembra hneď v cudzom jazyku.

 

Otázka: Musí uchádzač maturovať z predmetu, na ktorý sa hlási (napr. anglický jazyk a kultúra - maturita z Aj)?

Odpoveď: Nie. Uchádzač sa môže prihlásiť ľubovoľný študijný program, pričom nemusí mať z daného predmetu maturitu. Pri štúdiu jazykov (prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo) ale platí, že uchádzač musí daný jazyk ovládať.

 

Otázka: Je potrebné vypisovať do prihlášky aj predmety a známky zo strednej školy? Je potrebné potvrdenie správnosti zo strednej školy?

Odpoveď: Áno. Prihlášku je potrebné vypísať presne podľa predtlače, t.j. vypísať aj predmety a známky zo všetkých 4 ročníkov strednej školy, resp. z 3 ročníkov a z 1/2 roku 4. ročníka. Potvrdenie správnosti zo strednej školy majú mať IBA aktuálni maturanti. Ostatní uchádzači potvrdenie strednej školy nepotrebujú.

 

Otázka: Musí uchádzač posielať na FF UMB overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy?

Odpoveď: Nie. Na FF UMB je potrebné poslať iba overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Ostatné vysvedčenia netreba. Ak uchádzač ešte nematuroval, posiela spolu s prihláškou len životopis.

 

Otázka: Je možné prihlásiť sa na dva študijné programy na jednom tlačive?

Odpoveď: Nie. Ak má uchádzač záujem o dva resp. viac študijných programov na FF UMB, musí si podať dve resp. viac prihlášok - na každej môže byť len jeden študijný program a každá musí obsahovať samostatné prílohy (životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, poplatok). Počet prihlášok na FF UMB nie je určený.

 

Otázka: Musí byť prihláška potvrdená od lekára?

Odpoveď: Od lekára musí byť potvrdenie len v prípade, ak sa uchádzač hlási na študijný progam "učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii", "učiteľstvo telesnej výchovy",  resp. "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo". Prihláška musí byť potvrdená lekárom aj v prípade uchádzača so zdravotným postihnutím. V ostatných prípadoch nie je potrebné potvrdzovať prihlášku lekárom.

 

Otázka: Som študentom so zdravotným znevýhodnením a potrebujem vytvorenie vhodných podmienok pri prijímacej skúške a perspektívne aj pri štúdiu. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Povinnosťou fakulty je vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami. Uchádzač však musí pri výbere študijného programu zvážiť svoje predpoklady pre štúdium. Preto je dôležité, aby uchádzač so zdravotným znevýhodnením v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky kontaktoval nielen študijné oddelenie FF UMB, ale aby konzultoval možnosti, náročnosť a podmienky štúdia aj s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Natáliou Smoleňákovou, PhD.  

Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, uchádzač so špeciálnymi potrebami má právo zaslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na zdravotné postihnutie - žiadosť uchádzača o úpravu na prijímacej skúške je na našej stránke.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry