print

Najžiadanejší absolventi

Z celkového počtu 112 fakúlt patrí Filozofickej fakulte UMB 18. miesto v rebríčku najžiadanejších absolventov na trhu práce. V tomto ukazovateli je najlepšou filozofickou fakultou. Zdroj: http://www.lepsieskoly.sk/rebricky/79

Databáza Profesia - Rebríčky záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013.

ŠkolaFakultaPoradie
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení 2
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 4
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 5
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania 6
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 7
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta 8
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta (skôr Mechanizačná fakulta) 9
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 10
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 11
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 12
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta 13
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií 14
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta 15
Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 16
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 17
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta (skôr Fakulta humanitných vied) 18
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta; Bratislava 19
Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta 20

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry