print

Otvárané Bc. študijné programy 2017/2018 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov a sú ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia, ktoré trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Bakalárske študijné odbory

A) 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia   študijných   programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo filozofie D 3 roky 10
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry D 3 roky 10
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo histórie D 3 roky 10
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry D 3 roky 10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

3 roky

10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry D 3 roky 15
učiteľstvo histórie   a   učiteľstvo filozofie D 3 roky 10
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry   a   učiteľstvo histórie D 3 roky 5
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry D 3 roky 3
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry   a   učiteľstvo filozofie D 3 roky 5
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry   a   učiteľstvo histórie D 3 roky 10

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry   a   učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

3 roky

5

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo histórie

D

3 roky

5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo filozofie D 3 roky 10
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo histórie D 3 roky 20
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľsvo francúzskeho jazyka a literatúry D 3 roky 5
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry D 3 roky 10

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

3 roky

5

B) 7656 učiteľstvo akademických predmetov a 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia  študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  a  učiteľstvo hudobného umenia (**)

D

3 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   a   učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

10

učiteľstvo histórie   a   učiteľstvo telesnej výchovy D 3 roky 10
učiteľstvo histórie  a  učiteľstvo výtvarného umenia (**) D 3 roky 5

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry    a   učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

5

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  a  učiteľstvo výtvarného umenia (**)

D

3 roky

5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo hudobného umenia (**) 

D

3 roky

5

 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry   a   učiteľstvo výtvarného umenia (**) 

D

 3 roky

5

C) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia  študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy   a   učiteľstvo biológie (*) D 3 roky 15
učiteľstvo telesnej výchovy   a   učiteľstvo geografie (*) D 3 roky 25
učiteľstvo telesnej výchovy   a   učiteľstvo informatiky (*) D 3 roky 5

učiteľstvo telesnej výchovy   a   učiteľstvo matematiky (*)

D

3 roky

5

D) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7634 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

kombinácia   študijných   programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy   a   učiteľstvo techniky (*) D 3 roky 10

E) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

študijný   program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo D 3 roky 60

F) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia  študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy   a   učiteľstvo etickej výchovy (**)

  D

3 roky 10

učiteľstvo telesnej výchovy

 D

3 roky

 40 

G) neučiteľské študijné programy

študijný program

ŠDŠ 

PP

aplikovaná etika

D

3 roky

 20 

aplikovaná etnológia

D

3 roky

15

európske kultúrne štúdiá

D

3 roky

 30 

história

D

3 roky

 20

rekreológia

D

3 roky

20

slovenský jazyk a literatúra

D

3 roky

20

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

D

3 roky

30

H) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra  -  francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra  -  nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra  -  poľský jazyk a kultúra D 3 roky 5
anglický jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra  -  španielsky jazyk a kultúra D 3 roky 15

anglický jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

D

3 roky

10

francúzsky jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

5

francúzsky jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

D 3 roky 5
nemecký jazyk a kultúra  -  poľský jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra D 3 roky 10

 nemecký jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

D

3 roky

5

španielsky jazyk a kultúra  -  poľský jazyk a kultúra D 3 roky 3
španielsky jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra D 3 roky 5

 španielsky jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

D

3 roky

 5 

nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

20

poľský jazyk a kultúra

D

3 roky

5

ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

20

I) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra  -  anglický jazyk a kultúra D 3 roky 15
slovenský jazyk a literatúra  -  francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 5
slovenský jazyk a literatúra  -  nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

5

slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

5

 J) 6131 etika a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika D 3 roky 5
aplikovaná etika  -  nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

5

 K) 6107 filozofia a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 3 roky 5
filozofia  -  francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 5
filozofia  -  nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

5

filozofia - ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

5

 L) 7110 história a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

 anglický jazyk a kultúra  -  história D 3 roky 10
francúzsky jazyk a kultúra  -  história D 3 roky 5
história  -  nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

5

história - ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

5

 M) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 6107 filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra  -  filozofia D 3 roky 5

 N) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra  -  história D 3 roky 5

 O) 6131 etika a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

aplikovaná etika  -  história D 3 roky 5

 P) 6107 filozofia a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia  -  história D 3 roky 10

 

(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB. Podmienky prijatia v predmetoch učiteľstvo biológie, geografie, informatiky, matematiky a techniky budú zverejnené na stránke  www.fpv.umb.sk.

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB. Podmienky prijatia v predmetoch učiteľstvo etickej výchovy, hudobného umenia a výtvarného umenia budú zverejnené na stránke www.pdf.umb.sk.  

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na kombináciu študijných programov, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry